Prebiehajúce práce na základnej školy vyučovanie neovplyvnia

Prebiehajúce práce na základnej školy vyučovanie neovplyvnia

Cez leto sa intenzívne pracovalo na projekte nadstavby a prístavby základnej školy. Vyučovanie by v septembri malo prebiehať štandardným spôsobom. 

Všetky funkcie sa budú odohrávať buď v priestoroch školy alebo v priľahlých objektoch, to sa týka družiny, základnej umeleckej školy, ako aj jedálne. Základná umelecká škola bude - mimo tanečného odboru, ktorý je vyučovaný v telocvični - presťahovaná do priestorov Kina Lamač, kde sa bude vyučovať odbor literárno-dramatický a výtvarný.
 Telocvične, ako samostatného objektu, v ktorom sa prevádzky nekrížia, by sa práce dotknúť nijako nemali. Koncom augusta sa riešila organizácia, doťahovali sa detaily, aby sme v pravý čas poskytli finálne riešenie, ktoré bude záväzné. 
 „Dôležité bolo využiť obdobie letných prázdnin na zrealizovania všetkých potrebných prác, ktoré sa dotýkali vnútra budovy školy tak, aby bolo možné bezpečným spôsobom zahájiť nový školský rok. Teda okrem stavebných prác, ktoré obyvatelia vidia zvonka, prebiehala rekonštrukcia elektrických rozvodov, posilňovanie kapacity pripájacej sústavy, výmena rozvádzačov, vzduchotechnických potrubí a úprava priestorov pre skladovanie vlastného vybavenia školy, nakoľko  v tomto režime sme museli všetky triedy a učebne vyčleniť výlučne ako výukové priestory. Po celé taktiež prebiehali práce na streche základnej školy , ktoré boli výrazne skomplikované spôsobom uchytenia panelov atiky, čo malo za následok oveľa zložitejší a zdĺhavejší postup v oblasti statického zabezpečenia vonkajšieho opláštenia budovy. Urobili maximu preto, aby bolo do príchodu daždivých jesenných dní hotové zastrešenie,“ hodnotí starosta Lukáš Baňacký.  

Stravovanie je zabezpečené

Stravovanie pre žiakov I. stupňa navštevujúcich  školskú družinu bude zabezpečené vo výdajnej školskej jedálni zriadenej v budove na Malokarpatskom námestí č. 11 podľa harmonogramu v čase medzi 11:45 až 14:45. Stravovanie pre žiakov I. stupňa nenavštevujúcich školskú družinu bude zabezpečené cez výdajné okienko v budove na Malokarpatskom námestí č. 11, na vyzdvihnutie stravy a domácu konzumáciu, v čase od 11:45 do 13:00 a pre žiakov II. stupňa v čase od 12:40 do 14:00.
 Seniori sa budú môcť stravovať od stredy 7. septembra prostredníctvom výdajného okienka nachádzajúceho sa v budove na Malokarpatskom námestí 11 v od 11:30 do 12:30.
 „Vysoko oceňujem všetku prácu, ktorú odviedli zamestnanci základnej školy a mestskej časti s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku počas nastávajúceho školského roka a veľmi ma tešia kroky, ktoré podniklo vedenie mestskej časti a základnej školy k tomu, aby sme mali modernú dobre vybavenú  budovu, ktorá poteší deti aj rodičov,“ povedala predsedníčka Rady školy Zuzana Kapráliková.

Aký bol školský rok 2021/2022?
Hodnotí riaditeľka základnej školy Alena Petáková

Napriek tomu, čo všetko sme museli zvládnuť v rámci pandemických opatrení, to bol úspešný školský rok. Tým, že v tomto školskom roku sa celoplošne školy nezatvárali, ale do karantény boli posielané len triedy, mohol výchovno-vzdelávací proces prebiehať relatívne plynule.  Zápasili sme s rôznymi problémami, ktoré si žiaci priniesli po online vzdelávaní, a to nielen vo vzdelávacej oblasti, ale hlavne v psychickej a sociálnej oblasti. Na pomoc v dobratí učiva sme sa zapojili do projektu Spolu múdrejší. Škola je už tretí rok zapojená do projektu Pomáhajúce profesie v edukácii, na základe ktorého v škole pracuje 5 asistentov učiteľa a špeciálny pedagóg. Títo doplnili náš odborný tím v zložení školská psychologička, špeciálna pedagogička a asistentka učiteľa. Všetkých koordinuje školská poradkyňa a pomáhajú žiakom prekonávať problémy v učení, problémy psychologického a sociálneho charakteru. Problémy na Ukrajine zasiahli aj našu školu. Celkovo sme riešili 76 žiadosti o prijatie do školy, ale vzhľadom k tomu, že máme triedy kapacitne dosť naplnené, sme v priemere umiestnili okolo 33 žiakov z Ukrajiny. Snažili sme sa im zabezpečiť kurz slovenského jazyka a pomoc rovesníkov z Ukrajiny, ktorí už dlhšie chodili do našej školy.  Náročné na tomto procese je to, že stále niekto príde a odíde, teda sa nedá celkovo zjednotiť. Škola musela organizovať množstvo aktivít zameraných na riešenie problémov kolektívov, na problémy súvisiace s dospievaním, predchádzaniu sociálno-patologických javov. 

Napriek týmto dvom skutočnostiam sme sa snažili opäť vrátiť niektoré aktivity, ktoré žiakov bavili. Pomocou žiackeho parlamentu sme organizovali Týždeň farieb, Retro deň, Deň masiek a pod. Žiacky parlament zorganizoval krásnu súťaž pre spolužiakov v písaní príbehov. Víťazné práce zviazali do brožúrky a ocenili.  Po dvoch rokoch sme mali Predmetovú show so žiakmi II. stupňa. Opäť sa nám podarilo zorganizovať až dve školy v prírode – hneď v septembri boli štvrtáci a v júni tretiaci a niektorí štvrtáci si učenie v prírode zopakovali. Obe školy v prírode boli spojené s plaveckými kurzami. Veľký úspech mali  dve celoškolské aktivity Via historika (divadlo zamerané na históriu Slovenska)  a Kúzelná fyzika (pokusy a ukážky z fyziky v praxi). 

Nadaných a talentovaných žiakov sme zapájali do súťaží. V medzinárodných súťažiach sme získali 3. miesto v atletike a 5. miesto v Accélium olympiáde. Škola má už druhý rok projekt, ktorý financujeme z dotácie mestskej časti a je zameraný na rozvoj logického a strategického myslenia detí. V Školskom vzdelávacom programe máme predmet LOS, s týmto zameraním. Výsledky v atletických súťažiach sme získali vďaka spolupráci s Atletikou JOJO. Získali sme krásne umiestnenia aj v celoslovenských súťažiach a to: 1. a 2. miesto v Enviropátračke – Strom života, 3. miesto – výtvarná súťaž - Slovensko, krajina v srdci Európy, 3. miesto – súťaž v rétorike – Štúrov Zvolen,  iBobor – 1. -152. miesto – súťaž v IT zručnostiach. Popredné umiestnenia sme získali i v krajských kolách – 6. miesto Anglická olympiáda, 3. miesto – Olympijský odznak všestrannosti, 2. miesto Šaliansky Maťko (recitačná súťaž), 4. miesto Technická olympiáda. Všetky tieto súťaže mali okresné kolá, kde sme vo viacerých získali popredné umiestnenia. Výborné výsledky dosiahli piataci a deviataci v Testovaní 5 a 9, kde sme z oboch predmetov získali výsledky nad priemerom Slovenska i Bratislavského kraja. Poobede pracoval v škole viacero krúžkov a školský klub detí, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou školy.  

Napriek začínajúcim prácam na rekonštrukcii školy, sme zorganizovali dva týždne Letného školského klubu na účely ktorého nám mestská časť poskytla priestory v Kine Lamač. 
Na záver stručného zhodnotenia je potrebné poďakovať sa všetkým pedagogickým, odborným i nepedagogickým zamestnancom za ich neľahkú prácu a ochotu sa vždy popasovať s novou situáciou. Ďakujeme! 

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.