Spojené regionálne voľby 2022

Spojené regionálne voľby 2022

Komunálne voľby a voľby do VÚC sú v roku 2022 prvýkrát spojené. Uskutočnia sa 29. októbra. Možnosť odovzdať svoj hlas budú mať voliči v čase od 7:00 do 20:00.

Všetkých 6 volebných okrskov v našej mestskej časti sa nachádza v budove základnej školy na Malokarpatskom námestí 1. Voliči trvale bývajúci v objektoch nachádzajúcich sa v lokalitách bez určenia názvov ulíc sú zaradení do okrsku č. 2. Obyvatelia, ktorým bol trvalý pobyt zrušený a ako miesto trvalého pobytu majú iba mestskú časť, sú rovnako zaradení do volebného okrsku č. 2.  
 Všetky podrobnosti a presný zoznam ulíc patriacich do jednotlivých okrskov nájdete na viditeľnej nástenke umiestnenej vo vestibule základnej školy. K dispozícii budú taktiež informátori z radov zamestnancov mestskej časti, ktorí vám poradia.

Voľby do VÚC
Vo voľbách do VÚC si ľudia volia predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a krajských poslancov. 
Pre voľby do orgánov samosprávnych krajov vydá volebná komisia voličovi modrú obálku s nápisom VOĽBY DO VÚC 2022 opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a dva hlasovacie lístky s modrýmipruhmi - jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedusamosprávneho kraja.
Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. V našom prípade volíme jedného poslanca.
Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu samosprávneho kraja môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Následne vloží volič do modrej obálky hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja.

Komunálne voľby 
V komunálnych voľbách si v našej mestskej časti obyvatelia volia starostu a zastupiteľstvo mestskej časti. Pre voľby do orgánov samosprávy obcí vydá volebná komisia voličovi bielu obálku s nápisom KOMUNÁLNE VOĽBY 2022 opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky mestskej časti a štyri biele hlasovacie lístky - jeden hlasovací lístok pre voľby do miestneho zastupiteľstva, jeden hlasovací lístok pre voľby starostu mestskej časti, jeden hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby primátora mesta.
Hlasovací lístok pre voľby do mestského zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby primátora mesta sú označené na ľavom okraji sivým pruhom.
Na hlasovacom lístku pre voľby do miestneho zastupiteľstva a na hlasovacom lístku pre voľby do mestského zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. V našom prípade volíme jedného poslanca mestského zastupiteľstva a siedmich poslancov miestneho zastupiteľstva.
Na hlasovacom lístku pre voľby starostu mestskej časti a na hlasovacom lístku pre voľby primátora mesta môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Následne vloží volič do bielej obálky biele hlasovacie lístky pre voľby do miestneho zastupiteľstva, pre voľby do mestského zastupiteľstva, pre voľby starostu mestskej časti a pre voľby primátora mesta.

Ak volič vloží hlasovací lístok do nesprávnej obálky, je takýto hlasovací lístok neplatný.

Kam s obálkou
Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Ak volič vloží obálku do nesprávnej schránky na hlasovanie, je takéto hlasovanie neplatné.

Prenosná urna
Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, podľa miesta svojho trvalého pobytu.

 

Spojené regionálne voľby 2022

Kandidáti na starostu mestskej časti Bratislava-Lamač

Lukáš Baňacký (43)
 Povolanie:
Starosta
Viac info: https://www.facebook.com/lukaszastarostu/
Čo považujete za najväčší problém Lamača?
Podarilo sa mi presadiť projekty, z ktorých sú viaceré dokončené a iné presahujú rámec štvor[1]ročného volebného obdobia. Doviesť ich do úspešného konca považujem za svoju prioritu. Lamačanom sme priniesli efektívne služby Klientskeho centra, Centra sociálnych služieb a Komunálnych služieb. Samozrejme, hlavným cieľom je neustále sa zlepšovať a naďalej sa snažiť o to, aby sa popri množstve dôležitých rozvojových projektov zvyšoval kredit našej mestskej časti a vytváralo sa spolupracujúce prostredie a susedská jednota. Zo vzájomných rozhovorov s Lamačanmi viem, že majú záujem o konštruktívnosť a úprimnosť. Taký sa snažím byť aj ja a práve takí sú aj tí, ktorí spolu so mnou kandidujú za poslancov miestneho zastupiteľstva.

Radoslav Olekšák (44)
Povolanie: Politológ, ekonóm
Viac info: https://www.facebook.com/radoslav.oleksak.9
Čo považujete za najväčší problém Lamača?
 
Milí Lamačania, v komunálnej politike pôsobím ako miestny poslanec už presne 20 rokov, a preto by som rád svoje skúsenosti využil aj v pozícii starostu v duchu hesla Lamač na prvom mieste. Za najväčší problém považujem dopravu dynamickú i statickú. Namiesto omaľovánok v Lamačanovi treba po štyroch rokoch aj reálne konať v zamedzení tranzitnej dopravy, nekompromisne tlačiť na NDS, aby vybudovala konečne protihlukovú stenu. Treba zaviesť vlastnú parkovaciu politiku, kde rezidenčná karta pre Lamačana bude na prvé auto zadarmo. Za posledné štyri roky sa nevybudovalo ani jedno parkovacie miesto. Treba urýchlene vybudovať parkovací dom na Studenohorskej ulici formou PPP a budovať nové parkovacie miesta.

Igor Polakovič (46)
 Povolanie:
Poslanec mestského zastupiteľstva, aktivista, fundraiser
Viac info: www.lepsilamac.sk
Čo považujete za najväčší problém Lamača?
 
Pri debatách s Lamačanmi vnímam hlavne ich pocit, že veľa vecí v Lamači dlho trvá. Dokončenie námestia, nekonečná oprava Zlatohorskej ulice alebo rekonštrukcia kina. Mladí čakajú na skatepark, chýba komunitné centrum a denný stacionár. Obyvatelia niektorých ulíc stále čakajú na opravy chodníkov, na spomaľovače a riešenie tranzitu. Iní oveľa dlhšie na kanalizáciu. Nevýhodnú zmluvu na dodávky tepla starostovia neriešili roky, dnes na to doplácame. K tomu sa rozbehla nadstavba školy, rodičia majú obavy, či to opäť nebude nadlho. Za problém a zároveň najväčšiu výzvu preto považujem zefektívnenie riadenia mestskej časti. Lamač potrebuje lepšieho starostu, ktorý projekty naštartuje aj dokončí včas.

Mária Šimončičová (48)
 Povolanie:
 Kultúrna referentka
 Viac info: https://www.facebook.com/maria.simoncicova.3
Čo považujete za najväčší problém Lamača?
 Na poste starostu nechcem riešiť problém, ktorý vnímam ja, ale problémy obyvateľov. Každá skupina obyvateľov vníma ako problém niečo iné, napr. obyvateľov zo sídliska trápi drahé vykurovanie, mladé rodiny  umiestnenie detí v škole a škôlkach, ďalších zase tranzit cez Lamač, sľubované cyklotrasy, či nedokončená kanalizácia. Citlivo vnímam tieto problémy, ale vzhľadom na nárast cien sa budeme musieť sústrediť aj na našich seniorov. Napriek ponukám z politických strán som sa rozhodla uchádzať o vašu dôveru na pozícii starostu ako nezávislý kandidát, pretože nechcem byť obmedzovaná prípadnými záväzkami voči nim. S nadobudnutými skúsenosťami, ktoré som získala na rôznych pracovných pozíciách na úrade v Lamači, chcem rozhodovať v prospech Lamačanov a nášho Lamača.

Zoznam kandidátov pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Lamač

Na starostu mestskej časti Bratislava-Lamač kandidujú 4 kandidáti. Na hlasovacom lístky zakrúžkujete jedno meno.

 1. Lukáš Baňacký, Ing., 43 r., starosta, Strana obcí a miest – som Slovensko
 2. Radoslav Olekšák, Mgr., Ing., 44 r., politológ, ekonóm, Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 3. Igor Polakovič, 46 r., poslanec mestského zastupiteľstva, aktivista, fundraiser, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita
 4. Mária Šimončičová, Mgr., 48 r., kultúrna referentka, nezávislá kandidátka

Zoznam kandidátov na poslanca mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislava

Na poslanca mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy za mestskú časť Bratislava-Lamač kandidujú štyria kandidáti. Na hlasovacom lístku zakrúžkujete jedno meno.  

 1. Lukáš Baňacký, Ing., 43 r., starosta, Strana obcí a miest – som Slovensko
 2. Monika Jankovičová, JUDr., 51 r., energetická ombudsmanka, právnička, Sme rodina, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení
 3. Radoslav Olekšák Mgr., Ing., 44 r., politológ, ekonóm, Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 4. Igor Polakovič, 46 r., poslanec mestského zastupiteľstva, aktivista, fundraiser, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita

 

Zoznam kandidátov na poslankyne a poslancov do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač

Na poslanca miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač kandiduje 24 kandidátov. Na hlasovacom lístku zakrúžkujete maximálne sedem mien. To znamená, že môžete zakrúžkovať aj menej kandidátov, podľa vášho uváženia.

 1. Eva Benčičová, 80 r., ekonómka, Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 2. Pavol Čech, MVDr., 57 r., veterinárny lekár, Strana obcí a miest – som Slovensko
 3. František Fabianek, 34 r., technik, Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana 
 4. Veronika Hagovská, Ing., 39 r., konzultantka v oblasti cirkulárnej ekonomiky a udržateľnosti, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita
 5. Matúš Harmaňoš, Ing., MBA, 42 r., podnikateľ v oblasti informačných technológií, poslanec miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita
 6. Viera Homerová, 56 r., vedúca oddelenia prepravnej kontroly, Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana 
 7. Michal Hudec, 43 r., medicínsky reprezentant, Strana obcí a miest – som Slovensko
 8. Monika Jankovičová, JUDr., 51 r., energetická ombudsmanka, právnička, Sme rodina, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení
 9. Marta Janyšková, Mgr., 73 r., pedagogička, Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 10. Patrik Javorčík, MUDr., 50 r., lekár, Strana obcí a miest – som Slovensko
 11. Ladislav Kern, 48 r., logista, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 12. Petronela Klačanská, Mgr., PhD., 39 r., vysokoškolská pedagogička a konzultantka v oblasti eurofondov, poslankyňa miestneho zastupiteľstva, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita
 13. Alexandra Kriššová, Mgr., 47 r., podnikateľka v oblasti informačných technológií a správy budov, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita
 14. Stanislava Kypus, 49 r., manažérka, Srdce - slovenská národná jednota - strana vlastencov
 15. Miriam Liptáková-Kováčová, Ing. 45 r., ekonómka, Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 16. Ján Mihálik, Ing., 34 r., IT špecialista, Domov národná strana    
 17. Petra Mitašíková, Mgr., PhD., 47 r., vysokoškolská pedagogička, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita
 18. Radoslav Olekšák Mgr., Ing., 44 r., politológ, ekonóm, Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 19. Rastislav Polák, 44 r., riaditeľ spoločnosti, Strana obcí a miest – som Slovensko  
 20. Katarína StepanovŠajgalíková, Mgr., 48 r., tlmočníčka, prekladateľka, nezávislá kandidátka
 21. Mária Šimončičová, Mgr., 48 r., kultúrna referentka, nezávislá kandidátka
 22. Peter Šramko, Ing., 67 r., dôchodca, Kresťanskodemokratické hnutie
 23. Daniel Valentovič, Ing., 72 r., aktivista v oblasti energetiky, Strana obcí a miest – som Slovensko
 24. Peter Velický, Mgr., PhD., 61 r., podnikateľ, nezávislý kandidát

Zoznam kandidátov na primátora Bratislavy

Na primátora Hlavného mesta SR Bratislavy kandiduje 9 kandidátov. Na hlasovacom lístku zakrúžkujete jedno meno.

 

 1. Miroslav Heredoš, 40 r., podnikateľ, Národná koalícia / nezávislí kandidáti
 2. Martin Jakubec, PhDr., PhD., 38 r., manažér, Kotlebovci - ľudová strana Naše Slovensko
 3. Rudolf Kusý, Mgr., 46 r., starosta, Sme rodina, Kresťanskodemokratické hnutie, Za ľudí, Dobrá voľba a umiernení, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. národnosti. Regióny
 4. Milena Minichová, Mgr. art., 40 r., herečka, Strana moderného Slovenska (sms)
 5. Martin Mlýnek, Ing., 41 r., prednosta miestneho úradu, manažér investičnej firmy, Nova, Občianska konzervatívna strana, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), nova, kresťanská únia (kú), zmena zdola
 6. Peter Poláček, Ing., 54 r., štatutárny zástupca spoločnosti, Hnutie občan národ spravodlivosť
 7. Andrej Trnovec, RNDr., 59 r., manažér, Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 8. Matúš Vallo, Ing. arch., 45 r., primátor, Team Bratislava, Progresívne Slovensko, Sloboda a solidarita
 9. Miroslav Vetrík, 47 r., manažér, Život - národná strana

 

Zoznam kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja

Na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja kandiduje 8 kandidátov. Na hlasovacom lístku zakrúžkujete jedno meno.

 

 1. Ivan Bošňák, Ing. 53 finančný manažér Bratislava - Záhorská Bystrica Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU - občianska demokracia, ŠANCA
 2. Juraj Droba, Mgr., MBA, MA 51 predseda samosprávneho kraja Bratislava - Staré Mesto Sloboda a Solidarita, Progresívne Slovensko, Team Bratislava
 3. Milan Lopašovský, PharmDr. 59 diplomat Bratislava - Staré Mesto STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)
 4. Ján Mažgút, Mgr. 40 hovorca Bratislava - Petržalka SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 5. Magdaléna Sulanová, Ing. 70 poslankyňa národnej rady Bratislava - Rača Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 6. Andrej Trnovec, RNDr. 59 manažér Bratislava - Staré Mesto Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
 7. Dušan Velič, prof., Ing., DrSc. 56 štátny tajomník pre regióny Bratislava - Záhorská Bystrica ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum
 8. Štefan Zima, Mgr. art. 73 dôchodca Vinosady REPUBLIKA

 

Zoznam kandidátov na poslancov Bratislavského samosprávneho kraja

Počet volených poslancov vo volebnom obvode: 1
Na poslancov Bratislavského samosprávneho kraja za náš obvod číslo 10 kandiduje 7 kandidátov. Na hlasovacom lístku zakrúžkujete jedno meno.

 1. Ivan Bošňák, Ing. 53 finančný manažér Bratislava - Záhorská Bystrica Demokratická strana, ODS - Občianski demokrati Slovenska, SPOLU - občianska demokracia, ŠANCA
 2. Alojz Daříček, Ing. 70 dôchodca Bratislava - Lamač Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko
 3. Monika Jankovičová, JUDr. 51 právnička, energetická ombudsmanka Bratislava - Lamač ZA ĽUDÍ, SME RODINA, Kresťanskodemokratické hnutie, Magyar Fórum - Maďarské fórum
 4. Marta Janyšková, Mgr. 73 pedagogička Bratislava - Lamač SMER - sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 5. Petronela Klačanská, Mgr., PhD. 39 vysokoškolská pedagogička a konzultantka v oblasti eurofondov Bratislava - Lamač nezávislý kandidát
 6. Jozef Krúpa, Ing. 59 starosta Bratislava - Záhorská Bystrica Strana obcí a miest - SOM SLOVENSKO
 7. Andrej Trtala, Ing. 48 podnikateľ Bratislava - Lamač NÁRODNÁ KOALÍCIA / NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI

 

 

 

 

 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.