Anketa volených zástupcov

Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sú vyhlásené na 29. októbra 2022. Starostu, poslanca mestského zastupiteľstva a poslancov miestneho zastupiteľstva sme preto požiadali o hodnotenie volebného obdobia 2018-2022. 

Stanislav Babic
Poslanec miestneho zastupiteľstva

Volebné obdobie je takmer za nami a je na čase rekapitulovať. S kolegami z Lepšieho Lamača sme o začiatku usilovali o zlepšovanie, však to aj máme v názve. Často sme do noci preberali návrhy rozpočtu, či materiály na komisie a zastupieľtvo. Veľmi veľa som sa naučil, spoznal som množstvo úžasných ľudí a priložil ruku k spoločnému dielu. 
Od roku 2019 sme sa chystali na ten najdôležitejší projekt tohoto, ale určite aj toho ďalšieho volebného odbobia. Tento rok sa rozbehla plánovaná rekonštrukcia našej základnej školy. Pribudne 11 nových tried a vynovená jedáleň. Okrem toho sme otvorili novu materskú školu na Boroch a vďaka tomu naša mestská časť ako jedna z mála nemá problem s umiestnením našich detí do škôlok. 
V polovici volebného obdobia nás zasiahol COVID  a na 2 roky paralyzoval dianie v Lamači, pričom kultúru zasiahol asi najviac.Našťastie rok 2022 sa rozbieha veľmi sľubne a záujem o kultúru je veľký. Rozbehli sme Lamacske besedy, znovu spustili stare známe akcie a vzniklo aj niekoľko nových formátov. Znovu sme otvorili športovú halu. V ponuke je množstvo krúžkov pre deti i dospelých. 
Okrem toho sme začali projekt rekonštrukcie budovy hasičskej zbrojnice a starej pošty. Vynovené budovy poskytnú dôstojné priestory pre našu knižnicu, komunitné centrum a viacúčelový priestor pre menšie podujatia.
Som vďačný za mandát, ktorý som od Vás v tomto volebnom období dostal. Podarilo sa nám rozbehnúť a rozpracovať všetky témy, ktoré sme mali v našom volebnom programe. Tie štyri roky poslaneckej práce pre Lamačanov ma naozaj bavili no málokto si uvedomuje koľko voľného času tím aktívnejším poslancom zaberá. Rozhodol som sa naplno venovať mojej mladej rodine a tie posledné štyri roky im vynahradiť. Preto v ďalšom volebnom období už do zastupiteľstva kandidovať nebudem a dám priestor ďalším šikovným Lamačnom a Lamačankám.

Lukáš Baňacký
Starosta mestskej časti Bratislava Lamač
Na začiatku tohto volebného obdobia som mal plán a túžbu rozbehnúť jednotlivé projekty a nastaviť systém práce a po takmer 43 mesiacoch je čas pozrieť sa späť. Je to dôležité aj pre mňa osobne, nakoľko dynamický štýl života a práce mi nedáva priestor obzrieť sa späť v čase a potešiť sa tým, čo všetko sa podarilo a kam sme sa za posledné roky posunuli. 
Úlohy, ktoré som vnímal a vnímam ako najdôležitejšie z pohľadu práce starostu, by som rozdelil do troch oblastí. Prvou je riadenie chodu mestskej časti a jednotlivých útvarov a inštitúcií, ktoré nám podliehajú. Funkčná štruktúra, ktorú sme nastavili hneď v začiatku, dokázala svoju akcieschopnosť za každej situácie. Nakoniec, núdzový stav, ktorý nastal rok po voľbách preveril našu schopnosť plniť súbežne štandardné i mimoriadne úlohy.
Druhou je hospodárenie obce. Začínali sme oblasťou evidencie majetku a dnes sme, myslím, jediná mestská časť, ktorá má v tomto smere všetko poupratované. Pokračovali sme údržbou a opravami. Som presvedčený, že väčšina obyvateľov oceňuje koľko pozornosti sa venovalo údržbe verejných priestranstiev, zelene a budov. Zároveň sme pokračovali v kumulácii finančných prostriedkov, aby bolo možné pristúpiť k hlavnej priorite tohto volebného obdobia, a tou je rozšírenie budovy základnej školy na Malokarpatskom námestí.  Dokázali sme dobrým hospodárením našetriť prostriedky v objeme  1,3 milióna eur, ktoré budú predstavovať našu spoluúčasť a spolu s dotáciou vo výške bezmála 3 miliónov zabezpečia finančné krytie najväčšieho projektu lamačskej samosprávy v jej dejinách.Zároveň máme usporených vyše pol milióna eur na iné aktivity.Čísla, za ktoré sa netreba hanbiť. Takisto by som rád zdôraznil, že v tomto volebnom období prevádzkujeme alebo opravujeme o osem objektov viac, čo je v pomere k veľkosti našej mestskej časti naozaj významný počet. Nová škôlka, športová hala, Kaplnka sv. Rozálie, zberné miesto, centrum pomoci, núdzové ubytovanie už slúžia svojmu účelu. Zároveň sme začali s opravou budovy požiarnej zbrojnice a budovy tzv. ,,školičky“ na Borinskej ulici. Po dlhoročnej pauze začíname v tomto roku s budovaním kanalizácie, čo je dlh, ktorý pociťujú obyvatelia viacerýchulíc. 
Treťou oblasťou, ktorú považujem ako starosta za veľmi dôležitú, je celkové renomé a kredit obce. Tu som sa snažil, aby bol Lamač vnímaný ako mestská časť, ktorá má schopných ľudí, nadpriemerné výsledky a vysokú úroveň kvality života. Neskromne si dovolím tvrdiť, že dnes je Lamač v očiach kolegov starostov, predstaviteľov štátu ako aj na úrovní odbornej verejnosti či médií vnímaný ako symbol efektívnosti. A to nám otvára ďalšie dvere a pomáha získať podporu aj u iných partnerov. Napokon aj v krízových situáciách nás s dôverou podporili viaceré nadácie, keďže vnímali, že veci sú u nás riadené a prevádzkované profesionálne a veľmi účinne. Verím, že rovnako tento rozmer vnímajú aj naši obyvatelia. Od viacerých viem, že je to tak. 
Hovorí sa, že všetko je o ľuďoch. Keďže nežijeme len sami pre seba, chcel by som osobitne zdôrazniť dôležitosť všetkých ľudí, vďaka ktorým som mohol tieto riadky napísať v takomto pozitívnom duchu. Kolegom z úradu a ostatných zložiek, za vynikajúcu spoluprácu a obetavosť a všetkým našim obyvateľom a priaznivcom za osobnú pomoc a slová podpory a povzbudenia, ktoré mi dodávali prepotrebnú energiu. V týchto dňoch ju pociťujem ešte o čosi intenzívnejšie a preto by som rád, práve na stránke mesačníka Lamačan, oznámil, že som sa rozhodol opätovne kandidovať za starostu našej mestskej časti.

Pavol Čech
Poslanec miestneho zastupiteľstva
Zhodnotenie  volebného  obdobia -  do môjho  ďalšieho  volebného obdobia  som  išiel s  predstavami,  že  budeme naďalej pokračovať v práci, tempe a prioritách - ako  sme boli zvyknutí (napríklad za čias p. starostky Oľgy Keltošovej), aby v Lamači pribúdali  stále nové veci, ktoré spríjemnia a oživia život v našej mestskej časti. Volebná matematika však nepustí a keďže som sa ocitol v opozícii, kde máme s kolegom Radoslavom Olekšákom v zastupiteľstve dva hlasy - tak tomu  nasvedčuje aj realita splnených predsavzatí a náplň našich priorít. Mrzí ma, že naše námestie vyzerá tak ako vyzerá, že sa nepodarilo zrealizovať obnovu Podhája s vybudovaním vyhliadkovej veže, že sa nepodarilo vytvoriť nové parkovacie miesta, že stále nemáme parkovací dom...
A keď sme už pri parkovaní - tak s úžasom sledujem novú parkovaciu politiku - ktorá výrazne finančne zaťaží obyvateľov Bratislavy, ktorú zavádza náš magistrát. Mám voči tomuto systému veľa výhrad a som toho názoru, že najskôr bolo treba spraviť zásadne vstupy - s regulovaným vjazdom do mesta s vybudovaním parkovacích domov či už nadzemných alebo najlepšie podzemných -  využitie napríklad vodnej  cesty  - dopravy po Dunaji, vybudovanie nosného dopravného systému /a nie jedna električka do Petržalky/ ako  hlavnej strategickej záležitosti pre rozvoj a budovanie  mesta - stačí sa pozrieť na okolité metropoly s podobným počtom obyvateľov ako efektne riešia problém, preto sa ako Bratislavčan cítim ako  cudzinec vo svojom meste, kde okrem platenej rezidenčnej zóny budem platiť rovnako, ako hocijaký iný návštevník mesta. Som zvedavý ako príde vysvetliť  pán primátor Matúš Vallo obyvateľom Lamača rastúce dane a poplatky za parkovanie s finančnou diskrimináciou rodín, ktoré napríklad vlastnia dve autá. Preto túto parkovaciu politiku  nemôžem podporiť a dúfam, že sa celá prepracuje, sťažnosti taktiež počúvam často od mnohých Lamačanov. Za pozitívnu prácu a mnoho vecí, ktoré sa podarilo zrealizovať sa chcem poďakovať vedeniu miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač so starostom Lukášom Baňackým. Prajem všetkým pekné leto, Pavol Čech.

Veronika Hagovská
Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
Veľmi ma teší, že počas volebného obdobia 2018-2022 sa mi darilo otvárať, ako aj presadzovať, rôzne témy z oblasti životného prostredia. Zároveň si veľmi cením, milé Lamačanky a milí Lamačania, aj váš záujem o naše okolie a životné prostredie. Vždy ma poteší vaša spätná väzba, že vnímate postupné zlepšovanie v tejto oblasti.
Na ulici Podháj a vo vnútrobloku Bakošova/Na barine sa vysadili desiatky nových stromov vďaka magistrátnemu projektu 10 000 stromov. V rámci Lepšieho Lamača sme presadili doplnenie výsadby zelene aj do spodnej časti Malokarpatského námestia. Pred kino by mala čoskoro pribudnúť zeleň v kochlíkoch a časť pod lipami prejde finálnou úpravou. Práve tieto lipy sa nám podarilo pred voľbami zachrániť pred výrubom. Vytvorili sme nové, menej kosené plochy pre opeľovače, ako aj plochu s lúčnymi kvetmi, vznikla Oáza Podháj, upravili sme plochu pri dome služieb a doplnili sme ju aj o stromy. V Lamači nám pribudla výsadba kvetov a na viacerých miestach prebehli revitalizácie verejných priestorov, ako aj doplnenie zelene. Boli vytvorené dve dažďové záhrady. Vďaka magistrátu hlavného mesta boli vysadené cibuľoviny. Začala sa venovať väčšia pozornosť správnemu triedeniu odpadov a ich možnej minimalizácii. V Bratislave sme sa stali prvou mestskou časťou, ktorá zaviedla triedenie a zber kuchynského bio odpadu a boli sme tiež pilotnou mestskou časťou na zber vianočných stromčekov. Pribudli zberné nádoby na elektroodpad. Znížili sme množstvo čiernych skládok o 60% a otvorili sme prvé zberné miesto. Zrealizovali sme viaceré dobrovoľnícke aktivity, počas ktorých sme spoločne čistili naše okolie, či sadili alebo upravovali zeleň. Vytrvalo sme sa venovali znižovaniu vizuálneho smogu. Podporili sme tiež posilňovanie komunitných vzťahov napríklad vďaka sídliskovému kompostovaniu a revitalizácii vnútrobloku Bakošova/Na barine. Tam nám pribudol aj park pre psov. V Lamači postupne prebieha výmena sídliskových lavičiek, vymenila sa väčšina malých smetných košov za vhodnejšie a doplnili sa koše na psie exkrementy. Vďaka novému technickému vybaveniu sa podarilo posilniť naše komunálne služby.
 V rámci Lepšieho Lamača sa nám podarilo rozpracovať všetky témy, ktoré sme mali v našom volebnom programe. Okrem toho, že sme sa zameriavali na napĺňanie našich plánov a cieľov, museli sme často riešiť aj nečakané a nie vždy jednoduché situácie. Čaká nás ešte kus práce a aj preto by som sa o vaše hlasy rada uchádzala aj v nasledujúcich jesenných komunálnych voľbách.

Matúš Harmaňoš
Poslanec miestneho zastupiteľstva
Za tri a pol roka sme rozpracovali všetky témy z nášho volebného programu, s ktorými sme sa uchádzali o vaše hlasy (kompletný dokument nájdete na našej web stránke www.lepsilamac.sk). Okrem situácií, ktoré priniesol každodenný život v Lamači, sme museli riešiť aj mnohé neočakávané situácie.
Za najdôležitejší úspech pokladám spustenie rekonštrukcie školy. Na nedostatok priestorov upozorňovala pani riaditeľka dávno pred týmto volebným obdobím. Som rád, že sa aj naším prispením problém stal konečne prioritou a začal sa reálne riešiť. Vďaka tomu beží nadstavba a prístavba školy, ktorá prinesie 11 nových tried.
Z našej iniciatívy sme sa zbavili desiatok billboardov vo vnútorných častiach Lamača a ďalších reklamných plôch, ktoré roky špatili našu mestskú časť.
Rozpracovali sme projekt upokojenia dopravy vo vnútorných častiach Lamača, ktorého realizácia je momentálne vo fáze schvaľovania na krajskom dopravnom inšpektoráte. V rámci projektov magistrátu sa pripravuje parkovací dom na Studenohorskej a revitalizácia Vrančovičovej ulice. V lete sa začne s realizáciou venčoviska pri športovej hale Na barine, projektuje sa bezpečný chodník na futbalový štadión a skatepark na Bakošovej, na ktorý sa podarilo získať dotáciu z mesta.
Okrem našej poslaneckej práce sa stále snažíme byť aj aktívnymi občanmi. Preto radi vyrazíme „do terénu“ a zúčastňujeme sa upratovaní, likvidácie skládok či sadení na námestí. So Stanom Babicom sme pomáhali v rámci hliadok Inšpekcie verejného poriadku, obaja sme členmi krízového štábu.
Využil som svoje pracovné skúsenosti z tvorby samosprávnych web stránok a priniesol som pre Lamač nové prehľadnejšie a moderné webové stránky lamac.sklamacan.sk, ktorých vytvorenie a prevádzka nestojí mestskú časť žiadne finančné prostriedky. V budúcnosti plánujem doplniť služby o mobilnú aplikáciu, ktorá by prostredníctvom push notifikácií upozorňovala na aktuality a zmeny na stránke.
Inicioval som umiestnenie výstavy "Po 2. svetovej vojne" na Malokarpatskom námestí a vznik pamätníka prvého židovského transportu zo stanice Lamač.
Detaily o všetkých našich projektoch a aktivitách v Lamači nájdete na webovej stránke www.lepsilamac.sk v časti „Čo robíme“.
Rozpracované projekty a otvorené témy by som rád dokončil, preto sa budem v jesenných komunálnych voľbách opätovne uchádzať o vaše hlasy.

Petronela Klačanská 
Zástupkyňa starostu 
Pred štyrmi rokmi sa nám podarilo zabrániť výrubu krásnych líp na námestí a to bolo pre mňa impulzom zapojiť sa viac do diania v Lamači a napokon som získala vo voľbách vašu podporu. Bolo treba reflektovať viaceré už rozbehnuté projekty, nové pripraviť a popritom riešiť kostlivcov, ktorých naša mestská časť má požehnane. Námestie dúfam, bude už čoskoro dokončené a s našimi vylepšeniami v podobe kaskádového sedenia so zeleňou či vzrastlými stromami pred kinom aspoň trošku zlepší pomer zelene a spevnených plôch a stane sa tak o niečo lepším miestom na trávenie voľného času s rodinou a priateľmi.  
Tém na riešenie bolo a je neustále neúrekom, a bohužiaľ niektoré je bez spolupráce so všetkými volenými zástupcami a bez pomoci dobrých právnikov nemožné vyriešiť. Napriek tomu som rada, koľko iných vecí sa nám podarilo navrhnúť a presadiť.
Mne sa podarilo presadiť nájomnú zmluvu na škôlku na Boroch z 5 na 20 rokov, pripravila som žiadosť o finančný príspevok na nadstavbu školy, dotáciu na obnovu telocviční i koordináciu spolupráce pre vytvorenie ihriska nad úradom. Samozrejmosťou bolo predĺženie nájmu cirkevnej škôlky, ktorá je už roky prirodzenou súčasťou našej mestskej časti. Presadili sme zmenu rozpočtu a miesto zasadačky na úrade tak vznikli nové triedy v škole. Navrhla som aj financie na projekt Accelium pre mnohostranný rozvoj a vzdelanie žiakov v našej základnej škole, financie na školenia pre rozvoj učiteľov a aj motivačný príspevok pri nábore tých nových a kvalitných, keďže nám každoročne z rôznych dôvodov chýbajú v učiteľskom zbore v MŠ aj ZŠ.
V rámci zapojenia občanov som obzvlášť hrdá na participáciu, ktorá prebehla na uliciach Bakošová/Na barine a tak následne vznikli podľa požiadaviek obyvateľov komunitný park, park so stromami a čoskoro dokončený agility park pre psíčkarov. Na náš podnet vznikol participatívny rozpočet, kde môžu obyvatelia žiadať financie na menšie projekty či podujatia. Pomocou participácie vzniknú aj ďalšie projekty - parkovací dom a obnova Vrančovičovej ulice.
Práca komunálneho politika ma nesmierne baví, hlavne keď vidím reálne výsledky našej práce, dostávam pozitívne reakcie od obyvateľov. No vnímam, že je ešte veľa vecí, ktoré treba nastaviť, určiť štandardy, prehodnotiť staré zmluvy a dohody tak, aby boli v prospech všetkých Lamačanov, nájsť financie na dlho rokov zanedbané, vytvoriť nové projekty tak, aby sme boli všetci spokojní a preto som sa rozhodla opätovne sa uchádzať o vašu priazeň v nadchádzajúcich komunálnych voľbách za iniciatívu Lepší Lamač.

Radoslav Olekšák
Poslanec miestneho zastupiteľstva
Keďže v miestnom zastupiteľstve pôsobím už od roku 2002 piate volebné obdobie za sebou, dovolím si na úvod konštatovať, že toto miestne zastupiteľstvo bolo zo všetkých najslabšie, čo sa týka úrovne i výkonu. 
Prvýkrát po 16 rokoch v roku 2018 sa stalo, že jedna strana dosiahla sama väčšinu v zastupiteľstve. A tak to potom aj vyzeralo. Progresívci z Lepšieho Lamača s opozíciou nediskutovali, ale valcovali svojou väčšinou vo všetkých oblastiach, ako napríklad pri kreovaní odborných komisií, kde si podosadzovali svojich kamarátov a dokonca aj rodinných príslušníkov. Mne ako poslancovi neumožnili pracovať v dopravnej komisii, čo sa stalo prvýkrát po 16 rokoch. Takže oni ani nemali úprimný záujem o spoluprácu, išlo im len o presadzovanie ich videnia sveta a ideológie tak typickej pre progresívcov. Z Lamačana  sa tak   stal nástroj propagandy, kde sa iný názor nepripúšťa a zaujímajú ich len počty fotiek ich vyvolených poslancov. Preto   mi nemohol vyjsť článok o nehoráznom zvýšení dane z nehnuteľnosti, kde som si dovolil kritizovať súčasného mestského poslanca. Aj tento článok som musel „upraviť“, ak som chcel, aby vyšiel. Možno po ďalších voľbách sa zakáže aj zvonenie kostolných zvonov, ktoré podľa ankety ruší niektorých obyvateľov Vrančovičovej ulice. 
 Prvým bodom kde sme na seba narazili v roku 2019, bolo schvaľovanie Vallovej parkovacej politiky, kde jedna pani poslankyňa povedala, že auto je nadštandard, za ktorý treba platiť. A o tom aj celý Vallo je. Mal som dva konkrétne návrhy, ktoré vylepšovali pôvodný návrh, a to, aby ostalo zachované vyhradené parkovanie a 50% zľavu pre Lamačanov v iných zónach v Bratislave, avšak samozrejme, že moje návrhy schválené neboli. Lebo sa nehodnotila vecná stránka návrhu, ale kto ho predkladá. Parkovanie je problém, ktorý trápi všetkých a asi práve preto sa za toto volebné obdobie v Lamači nevybudovalo ani JEDNO parkovacie miesto. Parkovací dom, aj to so zníženou kapacitou, ostal iba ako omaľovánka. Preto by si Lamač mal urobiť svoju vlastnú parkovaciu politiku. V roku 2020 došla korona, ktorá nás trápila v podstate až doteraz. Tá ovplyvnila významným spôsobom fungovanie samosprávy. K téme revitalizácie námestia sa nejdem ani vyjadrovať, lebo robiť ho 5 rokov je poriadna hanba. Za megaúspech považujem fakt, že sme dostali dotáciu 2,8 mil. na nadstavbu školy, pretože školstvo bolo vždy mojou prioritou. Keďže musím končiť, dovoľte mi popriať vám všetkým Lamačanom šťastnú ruku pri komunálnych voľbách, po ktorých sa veci, dúfam, vrátia do normálu a opäť bude štandardom pluralita názorov a pragmatické riešenia bez progresívnych ideologických nálepiek.

Igor Polakovič
Poslanec mestského zastupiteľstva
V prvom rade ďakujem za dôveru, ktorú ste nám, poslancom a poslankyniam za Lepší Lamač - Team Bratislava pred takmer štyrmi rokmi dali. Ako poslanec som našu mestskú časť za[1]stupoval v mestskom zastupiteľstve. V októbri sa budem uchádzať o vašu dôveru opäť, tentoraz aj ako kandidát na starostu Lamača. Ale poďme k výsledkom mojej doterajšej práce ako mestského poslanca. 
Ako poslanec som našu mestskú časť zastupoval v mestskom zastupiteľstve. Bratislava je prvé mesto na Slovensku, ktoré vyberá vedenie mestských podnikov a organizácií transparentným výberovým konaním. Do čela Dopravného podniku, OLO, vodární, ale napríklad aj ZOO, Mestského múzea alebo Galérie sa tak dostali odborníci a nie politickí nominanti. Podarilo sa prijať zákaz herní, ktoré sa postupne rušia. Zmenou územnému plánu Bratislavy sme v meste úplne zakázali stavbu megaboardov a výrazne obmedzili billboardy. Tak, ako im budú končiť dočasné stavebné povolenia, zmizne ich drvivá väčšina. No už teraz sa za necelé štyri roky podarilo z mestských pozemkov dostať stovky neželaných reklám. Prijali sme zonáciu mestských lesov, a tým posilnili ich rekreačnú funkciu.  
Prejdeme ale na hmatateľné výsledky, ktoré môžeme vidieť  priamo v Lamači. Mesto finančne podporilo  potrebnú rekonštrukciu telocviční v ZŠ Lamač, revitalizáciu detského ihriska nad miestnym úradom a vybudovanie tréningovej plochy pre malých futbalistov a jej osvetlenie. 
Vysadili sme novú alej na Podháji, stromy pribudli aj na lúke medzi Bakošovou a Na barine, kde chceme postupne vytvoriť príjemný park. Celkovo v Lamači pribudlo takmer 90 nových mestských stromov. 
Zazelenali sa a rozkvitli pôvodne štrkové a betónové ostrovčeky na Lamačskej ceste a pri Lidli. Na jar potešili cibuľoviny na Podháji alebo pri športovej hale Na barine. Dobrovoľnícky sme tulipány sadili aj na Segnároch. Počas Vianoc sa realizoval môj nápad nasvietenia starého agátu pri Pantlovi. Príjemné prostredie tvoria aj takéto detaily. 
Podarilo sa mi dosiahnuť výmenu guľových chodníkových lámp. Tie už neosvetľujú spálne ľudí a sú úsporné vďaka LED technológii aj automatickému stmievaniu po polnoci. Na frekventované priechody na mestských cestách sa použila viditeľnejšia protišmyková úprava, pri škole blikačky a aktuálne pracujeme na lepšom nasvietení frekventovaných priechodov a križovatiek. Menia sa zástavkové prístrešky, kde pribudli aj informačné tabule o odchodoch autobusov. Zrekonštruovala sa Cesta na Klanec a dokončili sa nedorobky z minulého volebného obdobia na Podháji. Opravil sa chodník na moste na ulici V. Matrku, ako aj na Podháji či Ceste na Klanec. Na jeseň prebehne veľmi potrebná rekonštrukcia ulice Lediny.
Ďakujem za všetky stretnutia a podnety počas štyroch rokov. Rozšírenú verziu článku aj s fotografiami nájdete na www.lepsilamac.sk 

 

Miestna poslankyňa  Martina Krúpová svoj text nedodala.
Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.