Čo vyplýva z diskusie o tepelnom hospodárstve?

Čo vyplýva z diskusie o tepelnom hospodárstve?

Vo februári sa uskutočnila verejná diskusia o tepelnom hospodárstve v Lamači. Obyvatelia so záujmom o túto tému sa tak mali možnosť dozvedieť o vyše ročných aktivitách nového vedenia mestskej časti v oblasti tepelného hospodárstva. Na stretnutí sa hovorilo o problémoch, ktoré v súčasnosti mestská časť v tejto téme rieši, ako aj o návrhu prevádzkovateľa na modernizáciu centrálneho zásobovania teplom (CZT), o jeho prípadných prínosoch aj rizikách.

Obyvatelia ako hlavný problém vnímajú cenu tepla. Pri porovnaní ceny tepla dodávaného z CZT s ostatnými časťami Bratislavy však cena v Lamači patrí k jedným z najnižších. Preto bola diskusia primárne venovaná investíciám do infraštruktúry, majetkovým otázkam, vykonaným kontrolám a spôsobu plnenia zmluvy medzi dodávateľom tepla a mestskou časťou.

Prvým krokom mestskej časti v roku 2023 bolo zverejnenie doteraz bežne neprístupnej zmluvy o dlhodobom prenájme, prevádzkovaní a modernizácii tepelného hospodárstva. Tú ešte v roku 2005 mestská časť uzavrela so spoločnosťou BES, s.r.o. V priebehu minulého roka taktiež prebehla medzi mestskou časťou a prevádzkovateľom rozsiahla korešpondencia týkajúca sa výkonu kontroly prenajatého majetku, ale aj zámeru BES, s.r.o. vymeniť potrubné rozvody s využitím finančnej podpory od Modernizačného fondu.

Mestská časť sa prekvapivo o získaní dotácie dozvedela náhodne až z údajov z Centrálneho registra zmlúv. Jej čerpanie je naviac podmienené realizáciou projektu prechodu na tzv. „účinné CZT“, podľa návrhu má ísť o kotle na drevené pelety. Objem oboch projektov spolu predstavuje hodnotu cca 7,5 mil. EUR. Časť v objeme 4,5 mil. EUR by mala byť financovaná z dotácie z Environmentálneho fondu a zvyšná časť, cca 3,0 mil. EUR, pravdepodobne z vlastných a úverových zdrojov dodávateľa tepelnej energie. Odpisy z časti investície hradenej z vlastných a úverových zdrojov by však zvýšili fixnú zložku ceny tepla pre odberateľov, čo by viedlo k nárastu ceny teplej vody a kúrenia. Ako riziko bol identifikovaný tiež fakt, že drevené pelety nie sú regulovaným zdrojom, na ktorého cenu by mal regulátor priamy dosah, ako aj rôzne pohľady na následné vlastníctvo vymenených rozvodov a zdroja tepla.

Pozornosť si zasluhuje aj to, že v zmysle platnej zmluvy mali byť potrubné rozvody, vrátane príslušenstva, každoročne priebežne opravované v takom rozsahu, aký si vyžiada zhoršený tepelno – technický stav jednotlivých ich častí. Ak by opravy rozvodov boli vykonávané v zmysle platnej zmluvy, tak by mali byť k dnešnému dňu v dobrom technickom stave. Avšak zo správ o stave, úrovni a rozvoji tepelného hospodárstva, ktoré boli doteraz mestskej časti spoločnosťou BES s.r.o. predkladané, nie je ich technický stav zrejmý. Nie je jasné, aké časti rozvodov už boli vymenené, v akých úsekoch je v súčasnosti nevyhnutná ich oprava, ani v akých termínoch je táto oprava plánovaná. Obsah týchto správ preto považuje mestská časť za nedostatočný.

Celá sústava tepelného hospodárstva, ktorú má dodávateľ tepla v prenájme, je verejným majetkom. Jeho majiteľ, mesto Bratislava, zveril tento majetok mestskej časti. Z dôvodu overenia stavu tohto majetku bola v druhej polovici minulého roka zo strany mestskej časti vykonaná kontrola a obhliadka majetku tepelného hospodárstva. O jej výsledkoch informoval na stretnutí miestny kontrolór Antonín Masaryk. Záverom kontroly je, že hodnotový stav majetku tepelného hospodárstva, žiaľ, nebolo možné skontrolovať a overiť. K dispozícii totiž neboli pôvodné, prvotné doklady o obstaraní majetku tepelného hospodárstva v rámci prvej etapy jeho modernizácie. Evidencia majetku na strane dodávateľa tepla neumožňovala identifikovať jednotlivé predmety majetku tepelného hospodárstva ani časti súborov hnuteľných vecí, strojných, technologických častí kotolní a ich príslušenstva.

Pri uplatňovaní odpisov dlhodobého hmotného majetku tepelného hospodárstva, ktoré sú súčasťou ceny tepla, došlo pravdepodobne k ich časovému posunu. V kotolniach sa nachádza aj nevyužívaná technológia, ktorú zaplatili koneční spotrebitelia v cene teplej energie. So závermi kontroly sa spoločnosť BES, spol. s.r.o. nestotožňuje.

V záujme ochrany majetku mestskej časti a odberateľov požaduje súčasné vedenie mestskej časti od prevádzkovateľa tepelného hospodárstva poskytnutie zrozumiteľných a spoľahlivých podkladov a ekonomických a technických informácií k projektu výmeny rozvodov a cirkulácie tepelného hospodárstva a digitalizácie, ako aj k projektu budovania účinného CZT. Iba tieto podklady a informácie môžu jednoznačne preukázať, že výber nového zdroja na výrobu tepla z peliet je pre mestskú časť

optimálnym riešení ma to najmä z hľadiska jeho ekonomickej výhodnosti oproti iným účinným moderným alternatívam. Takéto podklady, žiaľ, dodávateľ tepla mestskej časti neposkytol. V diskusii nasledovali otázky a postrehy obyvateľov. Stretnutie malo u jeho účastníkov veľmi kladný ohlas, pričom niektorí občania so skúsenosťami v oblasti tepelnej energetiky ponúkli mestskej časti spoluprácu.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.