Poslanecká anketa

Poslanecká anketa 

Novozvoleným poslancom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Lamač, ako aj poslancovi mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy a poslancovi Bratislavského samosprávneho kraja za Lamač a Záhorskú Bystricu sme položili dve otázky:

1.Aké budú vaše poslanecké priority pre nasledujúce štyri roky?

2.Čo považujete za najväčšiu výzvu pre volebné obdobie 2022-2026

Igor Polakovič

Poslanec mestského zastupiteľstva
Poslancom mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislava sa stal aktivista a fundraiser Igor Polakovič, ktorý získal 1276 hlasov. Ten sa zároveň stal aj novým starostom mestskej časti Bratislava-Lamač.

1. Ak sa mám vyjadriť ako mestský poslanec, tak medzi moje mestské priority patrí zabezpečenie postupnej obmeny verejného osvetlenia, príprava projektu rozšírenia Lamačskej cesty v časti medzi výjazdom z diaľnice D2 a ŽST Lamač, sanácia oporného múru cintorína, ako aj rozbehnutie dlhodobejšieho projektu rozšírenia cintorína.  Začiatkom decembra bol Lamačanom predstavený návrh projektu revitalizácie Vrančovičovej ulice za ktorým bude nasledovať príprava projektovej dokumentácie. A samozrejme v spolupráci s BVS chceme odkanalizovať aj posledné časti starého Lamača.    

2.Po "atómovkach" ministra financií a inflácii, ktoré doslova masakrujú rozpočty samospráv, bude jednou z hlavných výziev udržať základne funkcie mesta a popri tom nájsť financie na investície aj do vyššie vymenovaných projektov. 

Jozef Krúpa

Poslanec Bratislavského samosprávneho kraja za Lamač a Záhorskú Bystricu
Poslancom Bratislavského samosprávneho kraja sa stal Jozef Krúpa, ktorý získal 1477 hlasov.   V zastupiteľstve kraja tak zastupuje Lamač spolu so Záhorskou Bystricou. Jozef Krúpa je od roku 2010 zároveň starostom susednej Záhorskej Bystrice.

1.V prvom rade ďakujem obyvateľom Lamača za podporu vo voľbách do župného zastupiteľstva. Mojimi najväčšími poslaneckými priority aj z pohľadu Lamačanov sú vybudovanie cyklomostu z Lamača do Dúbravky nad železnicou, predpokladaný termín začiatku výstavby je prvá polovica roka 2023; domov pre seniorov na Holom vrchu v areáli bývalého SOU energetického v Záhorskej Bystrici; rozšírenie linky číslo 216 zo Stupavy do Marianky cez zastávku pri nemocnici Bory až po železničnú stanicu v Devínskej Novej Vsi;  vybudovanie novej základnej a materskej školy v areáli bývalého SOU energetického na Holom vrchu, ktorá by mala slúžiť obyvateľom Záhorskej Bystrice, Lamača a spádovej oblasti, súčasťou novej školy by mal byť aj bazén pre širokú verejnosť. 
Ďalej je to pokračovanie v rekonštrukcii ciest a chodníkov v správe Bratislavského samosprávneho kraja a zisk dotácií na zeleň a podpora športových klubov.

2. Výstavba novej základnej školy na Holom vrchu, zlepšenie dopravy a budovanie cyklotrás, primárne na Hodonínskej ulici a v smere na Marianku, vybudovanie zdravotníckeho kampusu pri novej nemocnici Bory a výstavba športovo-oddychového areálu s pump trackom a tréningovým futbalovým ihriskom, ktorý by mohli využívať aj Lamačania. 

Pavol  Čech

Poslanec miestneho zastupiteľstva
Absolventa Vysokej školy veterinárnej v Brne poznáte z veterinárnej ambulancie na Heyrovského ulici. Taktiež je spoluzakladateľom Slovenskej homeopatickej spoločnosti, aktívne prednáša veterinárnu homeopatiu pre veterinárnych lekárov doma aj v zahraničí. Je spoluautorom viacerých vedeckých štúdií, členom akupunkturistickej spoločnosti. V Lamači ako poslanec miestneho zastupiteľstva začína už svoje piate volebné obdobie. V Spojených voľbách 2022 získal 1016 hlasov. 

1.V prvom  rade  sa chcem  poďakovať  všetkým mojim voličom za priazeň a podporu,  ktorú si veľmi vážim – stretávanie sa s vami na námestí mne aj celému nášmu tímu dodávalo veľa energie a podpory a myslím, že môžem poďakovať aj v ich mene .
 Mojimi prioritami sú podpora FK Lamač, rozšírenie Lamačskej cesty, postavenie vyhliadkovej veže na kopci Háj s priľahlou mini- gastro prevádzkou haluškárne, vybudovanie osvetlenej sánkarskej dráhy na kopci Háj, obnova Vrančovičovej ulice. Už dvadsať rokov bojujeme za protihlukovú stenu, preto je to neustálou prioritou. Taktiež vytvorenie tzv. sociálneho taxíka pre našich seniorov ako súčasť služieb Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Lamač  pre sociálne odkázaných obyvateľov s vybudovaním denného klubu pre  seniorov s razantným zvýšením príspevku na obedy pre seniorov. Ďalej je to vybudovanie chodníka do Krematória, vytvorenie miniatúry Lamača, založenie klubu prírodovedcov  v mestskej časti v spoluprácii so ZOO Bratislava s možnosťou dobrovoľného  vzdelávania a pomoci vo forme brigád, vytvorenie partnerských miest Lamača v Chorvátsku, Taliansku a Českej republike.   

2.Naučiť sa žiť v opozíci.

Veronika Hagovská


Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
Absolventka Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave strávila uplynulých 14 rokov v spoločnosti IBM, kde prešla rôznymi projektovými, odbornými a manažérskymi pozíciami. Od tohto roku pracuje v Inštitúte cirkulárnej ekonomiky (INCIEN), kde sa venuje konceptom a projektom cirkulárnej ekonomiky. V Spojených voľbách 2022 získala 1270 hlasov.

1.V tomto volebnom období sa chcem osobne zasadiť za implementovanie potrebných adaptačných opatrení na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (napríkad projekty zelených striech na verejných budovách v správe mestskej časti Bratislava-Lamač, vodozádržné opatrenia a podobne), vybudovanie komunitného centra, pokračovať v rozvoji komunitných vzťahov a revitalizácii verejných priestorov. Veľmi by ma potešilo, keby sa nám podarilo rozbehnúť program “Lamačskí patróni” – ide o podporu medzigeneračných a komunitných vzťahov formou pomoci osamelým seniorom. Chcem tiež podporovať cirkulárne projekty zamerané napríklad na zdieľanie a požičiavanie vecí. Medzi moje priority  patrí aj naďalej presadzovať posilnenie Komunálnych služieb Lamač a navýšenie rozpočtu na výkon ich činností. Naďalej sa chcem venovať zlepšovaniu odpadového manažmentu našej mestskej časti, hľadať cesty na minimalizovanie odpadov napríklad na podujatiach v Lamači a budovaniu uzatvorených kontajnerových stojísk na sídlisku. Moja pozornosť bude naďalej zameraná na starostlivosť o zeleň, ako aj na jej ďalšie dopĺňanie a obnovu. Považujem za dôležité tiež zefektívniť harmonogram kosenia a naďalej sa venovať prírode blízkej údržbe mestskej zelene. Prioritou musí byť aj to, aby sme ako mestská časť vybudovali v Lamači kanalizáciu tam, kde chýba.

2.Jednou z najväčších výziev, ktoré nás budú toto volebné obdobie čakať, bude určite dokončenie nadstavby základnej školy. Ako ďalšiu veľkú výzvu vnímam vyriešenie problémov spojených s tepelným hospodárstvom v Lamači. Pre mňa osobne je výzvou aj to, ako sa ako mestská časť v spolupráci s Hlavným mestom SR Bratislava transformujeme na mesto a mestské časti odolné voči nepriaznivým dôsledkom zmeny klímy. Ako budeme vedieť implementovať adaptačné a mitigačné opatrenia. Myslím si tiež, že ako mestská časť by sme sa toto volebné obdobie mali efektívnejšie uchádzať o rôzne granty, fondy a dotácie. Nemali by sme zabúdať ani na zdroje z Plánu obnovy.

 

Matúš Harmaňoš

Poslanec miestneho zastupiteľstva
Absolvent odboru verejná správa Fakulty sociálno-ekonomickýchvzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne si tento rok doplnil vzdelanie o postgraduálny študijný program Leadership vo verejnej správe na NEWTON College. Od roku 2006 je spolumajiteľom a konateľom IT spoločnosti AlejTech, od roku 2016 je spolumajiteľom a konateľom spoločnosti AlejOnline. V Spojených voľbách 2022 získal 1263 hlasov.

1.Plánujem sa naďalej venovať výstavbe, územnému rozvoju a doprave v rámci komisie, ktorej som predsedal aj v minulom volebnom období. Z minulosti si nesieme dlhy, ktoré treba dokončiť. V rámci výstavby a územného rozvoja je to hlavne dokončenie a schválenie územného plánu zóny Zečák, o ktorej počúvame už vyše 20 rokov. Čo sa dopravy týka, je potrebné dokončiť projekt upokojenia dopravy, jednak v starom Lamači, ale aj v rámci sídliskových ulíc. Okrem zníženia rýchlosti je potrebná aj úprava povrchu vozoviek a zavedenie parkovacej politiky, na začiatok na uliciach Studenohorská, Heyrovského, Bakošova, Na barine a na Malokarpatskom námestí.
Z menších projektov je potrebná obnova lávky ponad železničnú trať z autobusovej zastávky na Skerličovu ulicu a čiastočná rekonštrukcia parkoviska na Malokarpatskom námestí pri pošte.
Pre Lamačanov chcem sprístupniť mobilnú aplikáciu, prostredníctvom ktorej budú informovaní o aktuálnom dianí v mestskej časti. Na úrade implementovať intranetový systém. 
 
2.Rozhodne najväčšou výzvou je úspešné dokončenie rekonštrukcie základnej školy. Ďalej je to dotiahnutie projektov väčšieho významu - protihluková stena na diaľnici, parkovací dom na Studenohorskej ulici, revitalizácia Vrančovičovej ulice, príprava rozšírenia Lamačskej cesty od Pridánok po odbočku do Dúbravky, realizácia cyklomosta medzi Lamačom a Dúbravkou, chodník pre peších smerom ku krematóriu a na Bory.
Veľkou výzvou bude samozrejme udržať rozpočet a financie, zvládnuť infláciu a aktuálne krízy.

 

Petronela Klačanská

Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
Absolventka doktorandského štúdia Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave je v súčasnosti odbornou asistentkou na svojej alma mater. Zároveň sa venuje projektovému poradenstvu ako aj manažmentu eurofondových projektov. Posledné roky sa aktívne venuje práci a podujatiam určeným aj pre tých najmenších - pre deti v predškolskom veku. V Spojených voľbách 2022 získala 1470 hlasov, v predchádzajúcom volebnom období zastávala funkciu vicestarostky.
 

1.Pred štyrmi rokmi sme nikto netušili, aké tieto roky budú náročné. Aj preto je potrebné sa v nasledujúcom období zamerať na kultúrne a spoločenské podujatia, aktivity prepájajúce jednotlivcov a organizácie, a tak podporiť susedské interakcie, prepájanie generácií viacerými aktivitami aj v spolupráci so školou a škôlkou. Je potrebné nadviazať na aktivity, pri ktorých sme sa radi stretávali a implementovať nové, ktoré nám umožnia sa navzájom viac spoznať. V Lamači žije veľa odborníkov na rôzne oblasti, zaujímaví ľudia svojou profesiou či životným príbehom a aj deti s talentom alebo záľubou, o ktorej sme možno ani netušili. Bola by som rada, keby sa nám podarilo vytiahnuť týchto ľudí zo svojich príbytkov a mali by sme možnosť sa s nimi stretnúť a porozprávať a tak budovať Lamač ako naše spoločné miesto pre život.
Samozrejme mojou prioritou zostáva školstvo a hlavne vzdelávanie nielen detí, ale aj pedagógov či zamestnancov úradu. Taktiež rôzne vzdelávacie a školiace aktivity pre širokú verejnosť v rôznych oblastiach života. Dúfam, že do konca volebného obdobia sa nám podarí získať financie na komunitné centrum, ktoré by mohlo viacero podujatí a vzdelávacích aktivít zastrešiť.
Rada by som bola, ak by sa nám podarilo získať financie na budovy v dezolátnom stave, a tak ich využiť nielen na spomenuté aktivity.
V neposlednom rade by som bola rada, ak by sa dokončili aktivity transparentnosti a otvorenosti úradu voči verejnosti a potrebné vhodné spracovanie a využívanie dát na rozhodovanie pri správe Lamača.

 2.Najväčšou výzvou tohto obdobia považujem úspešné dokončenie nadstavby školy, keďže jej začiatok nezačal podľa plánov a k tomu prišlo niekoľko nečakaných objektívnych zdržaní. Dokončenie projektu včas je kľúčové. Neskôr bude nasledovať zariadenie nových priestorov tak, aby čo najskôr mohli žiaci plne využívať nové priestory. Dôležitou súčasťou je aj vzdelávací proces, kde by som rada s odborníkmi a novými zisteniami ohľadom detí a ich vývoja v spolupráci s riaditeľkami základnej školy a škôlky navrhla zmeny, ktoré to budú reflektovať. Tu je samozrejme nutná spolupráca všetkých zainteresovaných strán, a myslím, že na začiatku je potrebné začať diskusiu k tejto téme. 

Alexandra Kriššová

Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
Absolventka Fakulty managementu Univerzity Komenského v Bratislave profesionálne pôsobí vo firme podnikajúcej v oblasti informačných technológií. Okrem toho je už niekoľko rokov predsedníčkou SVBNP, preto poskytuje aj poradenstvo správy domov. Od začiatku roka sa intenzívne venuje problematike centrálneho vykurovania a ochladzovania budov. V Spojených voľbách 2022 získala 1143 hlasov 

1. Drahé energie, neplnenie zmlúv a uznesení, neefektívne nastavenie procesov, slabá kontrola - toto sú problémy, ktoré chcem riešiť nasledujúce štyri roky, ako som uviedla už vo svojej predvolebnej kampani. Vďaka podpore ľudí som sa stala poslankyňou a svoje predvolebné sľuby plánujem dodržať.
 Nasledujúce štyri roky bude moja priorita vytvoriť ucelenú koncepciu energetickej politiky mestskej časti. V súčasnej dobe vnímam tému energií ako veľmi aktuálnu. Rada by som sa zamerala predovšetkým na tepelné hospodárstvo, ktoré je majetkom mestskej časti Lamač, na plán jeho rekonštrukcie a modernizácie tak, aby bolo centralizované zásobovanie teplom účinné a zároveň vyrobené aj z obnoviteľných zdrojov.
 Ďalšou prioritou je poriadok v zmluvách (audit všetkých dlhodobých zmlúv, aktuálnosť a dodržiavanie podmienok),  v uzneseniach (plnenie a termíny) a v žiadostiach (aktuálny stav vybavenia).
 V neposlednom rade patrí medzi moje priority úspešné dokončenie významných investičných projektov mestskej časti, napr. aktuálne prebiehajúca nadstavba základnej školy, ale aj iné, ktoré prinesú energetickú úsporu budov v majetku a správe mestskej časti a tiež zvýšenie kvality poskytovaných služieb obyvateľom.

2.Všetky priority sú pre mňa výzvou. S komunálnou politikou som zatiaľ nemala osobnú skúsenosť. Doteraz som sa na veci pozerala ako bežný obyvateľ Lamača. Možno je to aj výhoda...
 Od zvolenia vnímam, že práca poslankyne nie je len o zastupiteľstvách. Ľudia ma v obchode, či na ulici, len tak zastavia a chcú sa rozprávať, dostávam správy e-mailom alebo cez sociálne siete. Asi najväčšia výzva bude pre mňa nájsť si dostatočný priestor a čas pre ľudí, aby mi mali možnosť sprostredkovať svoje postrehy, ktoré by radi vyriešili na komunálnej úrovni a samozrejme sa nimi zaoberať a v ideálnom prípade ich čo najskôr vybaviť.

Petra Mitašíková

Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
Absolventka doktorandského štúdia Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave je vysokoškolskou pedagogičkou na svojej alma mater. Prednáša, publikuje, vzdeláva študentov pomáhajúcich profesií, participuje na tvorbe vzdelávacej legislatívy. Prostredníctvom vedeckovýskumnej práce a medzinárodných kontaktov má možnosť prinášať najnovšie poznatky týkajúce sa podpory ľudí v ťažkých životných situáciách. Pri prvom príleve vojnových utečencov z Ukrajiny založila spolu s lamačskými dobrovoľníkmi v Lamači inkluzívnu komunitnú nízkoprahovú školu slovenčiny. V Spojených voľbách 2022 získala 1101 hlasov.  

1.Nadviažem na projekty, ktoré som pre Lamač v spolupráci s množstvom ochotných Lamačanov zrealizovala ešte pred uchádzaním sa o poslanecký mandát. Na ich podporu sa nám podarilo získať aj viaceré finančné granty (grant Nadácie Orange, grant Nadácie Markíza, finančná podpora od p. Betsy Potash). Založením nízkoprahovej komunitnej školy slovenčiny v Centre pomoci v Lamači sme namodelovali moderný komunitný zámer inkluzívneho prepájania lamačskej komunity. Podobné projekty sú pre Lamač potrebné ako soľ. Koncepčne preto podporím vybudovanie lamačského komunitného centra a denného stacionáru pre seniorov. Cestu môjho poslaneckého pôsobenia vidím prioritne v úzkej spolupráci s obyvateľmi našej mestskej časti. Len v tíme, participatívne a vo vzájomnej komunikácii sa nám podaria hodnotné a zmysluplné veci. Vzhľadom na moju profesiu sa plánujem venovať najmä oblasti sociálnych vecí a komunitného rozvoja a oblasti školstva, kultúry a športu. Z pozície poslankyne mestskej časti Lamač chcem preto prispieť k riešeniu nasledujúcich oblastí: • Komunita: podporím neziskové organizácie, ktoré sa venujú deťom, mládeži, seniorom aj občanom so sociálnym a zdravotným znevýhodnením; komunitné podujatia a výlety; dobrovoľníctvo; • Kultúra: podporím jednotlivcov a organizácie reprezentujúce našu mestskú časť v oblasti kultúry; organizáciu kultúrnych podujatí na rôznych miestach a v rôznych formátoch; • História Lamača: podporím podujatia, ktoré pomôžu zachovať a udržiavať historické povedomie o našej mestskej časti • Vzdelávanie: podporím zlepšovanie podmienok pre všetky školy v Lamači aj pre mimoškolskú záujmovú činnosť; • Spolupráca: podporím kultúrnu, vzdelávaciu a sociálnu spoluprácu s okolitými mestskými časťami a obcami; • Šport: podporím vybudovanie infraštruktúry a mobiliára pre podporu turistiky a bicyklovania; • Turistický ruch: podporím zviditeľňovanie našej mestskej časti z hľadiska cestovného ruchu; zlepšenie propagácie našej mestskej časti; zavedenie každoročného "Dňa Lamača", kedy dostanú priestor na prezentáciu školy a organizácie pôsobiace v Lamači.

2.Ako dlhoročná Lamačanka samozrejme viem, čo Lamač veľmi trápi. Hluk, dopravný tranzit, parkovanie, aktuálna nadstavba školy, chýbajúca kanalizácia v starom Lamači... Okrem sociálnych tém, vzdelávania, kultúry a športu budem samozrejme participovať aj na týchto zásadných témach. 

Mária Šimončičová 

Poslankyňa miestneho zastupiteľstva
Absolventka Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety bola desať rokov dušou kultúry v Lamači, ostatné roky pracovala ako vedúca Referátu kultúry a športu. Začiatkom tohto roka sa presunula do Stupavy, kde je poverená vedení Mestského kultúrneho a informačného centra. V spojených voľbách 2022 získala 1121 hlasov. 

1.Problémov v Lamači je veľa a je aj množstvo oblastí, ktoré je potrebné vyriešiť, ale uvedomujem si, že vzhľadom na enormný nárast cien budú najväčším problémom finančné možnosti.
Medzi najdôležitejšie a finančne náročné projekty patrí nadstavba základnej školy, dobudovanie kanalizácie v starom Lamači či posúdenie zmluvných podmienok dodávateľa tepla BES, s.r.o. a hľadanie iných, finančne výhodných možností. Za dôležité vnímam aj vybudovanie denného stacionára pre našich seniorov, zriadenie senior taxi a zvýšenie príspevku na ich obedy.
Skvalitnenie pracovných podmienok učiteľov v Lamači, hľadanie nových kvalifikovaných, ich motivovanie formou poskytnutia služobných bytov či lepším ohodnotením je tiež jednou z tém, ktoré treba riešiť. Ďalšou z oblastí, o ktoré sa budem zaujímať, je šport a s tým súvisiaca podpora existujúcich ŠK a OZ pôsobiacich na území Lamača formou nenávratných finančných dotácií , vybudovanie cyklomostu do Dúbravky a cyklotrás. Hádam každý Lamačan migrujúci v špičke za prácou vidí problém aj v doprave. Mojou snahou bude obnoviť rokovania s diaľničnou spoločnosťou o spoplatnení diaľnice až od Stupavy, zamedzenie tranzitu cez starý Lamač, rozšírenie Lamačskej cesty a vybudovanie parkovacích domov v Lamači. 
 Väčšina z vás ma pozná z oblasti kultúry, preto mojou snahou bude pokračovať v úspešných kultúrnych podujatiach, rozšíriť ponuku o ďalšie, zaviesť klubové filmové večery v Kine Lamač, zriadiť lamačské múzeum, pripomínať si najvýznamnejšiu historickú udalosť viažucu sa k Lamaču, a to ukončenie prusko-rakúskej vojny bitkou pri Lamači (Blumenau), či podporiť malých a stredných farmárov, drobnochovateľov a podnikateľov formou zriadenia lokálnych farmárskych trhov v Lamači.
Ďalšou dôležitou oblasťou je revitalizácia verejných priestranstiev a majetku MČ /rekonštrukcia starej pošty a požiarnej zbrojnice/. Veľmi citlivo vnímam revitalizáciu Vrančovičovej ulice, kde treba s rešpektom prihliadať na názor a požiadavky jej obyvateľov. Rovnako aj v ďalšej oblasti /územný plán Zóny Zečák/ chcem presadzovať záujmy a požiadavky majiteľov pozemkov a obyvateľov Lamača. Mojou snahou bude aj zamedzenie novej výstavby domov v úzkom okolí našej jedinej národnej kultúrnej pamiatky - kaplnky sv. Rozálie.
Životné prostredie v súčasnosti je jednou z najhorúcejších celosvetových tém. Aj v mojom záujme bude nezaostávať v tejto oblasti a chrániť si svoje okolie.
Pevne verím, že komunikáciou, kompromisom a spoluprácou s ostatnými poslancami sa mi poradí naplniť aspoň niektoré z vyššie spomenutých horúcich tém. 

2.Splnenie aspoň časti vytýčených cieľov /priorít.


 

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.