Predstavujeme zástupcu starostu Matúša Harmaňoša

Predstavujeme zástupcu starostu Matúša Harmaňoša

Zástupcom starostu pre volebné obdobie 2022 – 2026 sa stal miestny poslanec Matúš Harmaňoš. Je absolventom odboru verejná správa a minulý rok si doplnil vzdelanie o postgraduálny študijný program Leadership vo verejnej správe na NEWTON College. Okrem toho je spolumajiteľom a konateľom IT spoločností AlejTech a AlejOnline.

Hlavný rozdiel vo výkone funkcie vicestarostu oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu je podľa slov Matúša Harmaňoša ten, že je reálne prítomný na miestnom úrade, zúčastňuje sa porád vedenia, má vlastnú agendu a riadenie v rámci organizačnej štruktúry. „Celé moje fungovanie je transparentné, všetky informácie o poverení na zastupovanie a určení odmeny nájdete v zmysle platnej legislatívy zverejnené na webovej stránke, na rozdiel od predchádzajúcich volebných období. Na úrad sme nastúpili 25. novembra, vďaka vedúcim predstaviteľom úradu, hlavne vďaka pani prednostke, sme sa dostali do problematiky fungovania mestskej časti, rozbehnutých projektov a potreby riešiť akútne problémy. Po dvoch mesiacoch vo funkcii je skoro na hodnotenie práce, je to hektické,“ hovorí.

Mobilná aplikácia aj nový intranet

Z pridelených kompetencií je preňho najdôležitejšie riadenie Referátu kultúry a športu a Referátu komunikácie, plánovanie kultúrnych podujatí, komunikácia mestskej časti a vydávanie časopisu Lamačan. Za rovnako dôležité pokladá usmerňovanie činnosti odborných komisií zriadených pri miestnom zastupiteľstve a prípravu zasadnutí miestneho zastupiteľstva. „Okrem pridelených kompetencií chcem riešiť aj IT. Pre obyvateľov mestskej časti mobilnú aplikáciu a pre miestny úrad intranetový systém. Som aj predsedom komisie výstavby a dopravy, chcem sa zamerať na ďalšie riešenia smerom k upokojeniu dopravy vo všetkých častiach našej mestskej časti. Konečne po štyroch rokoch je obmedzená rýchlosť na Bakošovej ulici, tento mesiac sa osadilo nové zvislé značenie aj vodorovné obmedzenia rýchlosti. Budeme pokračovať v dopravných riešeniach aj v starej časti Lamača, aj na sídlisku,“ odkrýva svoje plány vicestarosta, ktorého na úrade nájdete od pondelka do stredy od rána od ôsmej. Jeho plat je 60 % platu starostu. „Mám 3/5 úväzok, zatiaľ sa mi však pred osemnástou nepodarilo odísť. Na úrade som väčšinou aj vo štvrtok a v piatok, samozrejme nie celý deň,“ dodáva Matúš Harmaňoš. Zástupca starostu počas prítomnosti starostu okrem už spomínaných kompetencií kontroluje prerokúvanie a riešenie návrhov, podnetov a pripomienok v komisiách, podieľa sa spolu so starostom a zamestnancami mestskej časti na spracovaní koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života v mestskej časti. Taktiež sa zúčastňuje na procese verejného obstarávania, výberového konania organizovaného mestskou časťou; zúčastňuje sa spolu so starostom na odborných rokovaniach týkajúcich sa agendy štrukturálnych fondov EÚ, finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a iných dotačných schém. V majetkovoprávnych vzťahoch sa zúčastňuje na vykonávaní potrebných úkonov, smerujúcich k uzavretiu dohôd, prípadne zmlúv, t.j. dohodovacích konaní, rokovaní a pod.; s výnimkou oprávnenia vstupovať do zmluvných vzťahov s tretími osobami a zúčastňuje sa na previerkach, na kontrolách a na vybavovaní sťažností a oznámení, ktoré uskutočňujú orgány mestskej časti. Kompletný zoznam kompetencií nájdete na stránke www.lamac.sk v sekcii samospráva – volení zástupcovia – zástupca starostu.

Zástupca starostu počas jeho neprítomnosti a nespôsobilosti na výkon funkcie starostu: 

  • Zastupuje starostu v plnom rozsahu, s výnimkou oprávnenia vstupovať do zmluvných vzťahov, ktorých dôsledkom je vznik, zmena, zánik pracovného pomeru a pracovných činností vykonávaných mimo pracovného pomeru. 
  • Zastupuje starostu v plnom rozsahu v prípade, ak v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona o obecnom zriadení zanikne jeho mandát pred uplynutím funkčného obdobia.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.