Rozpočet na rok 2022 odráža dobré hospodárenie

Rozpočet na rok 2022 odráža dobré hospodárenie

Na decembrovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva poslanci schválili rozpočet na rok 2022.  
Celkový rozpočet mestskej časti je zostavený  ako prebytkový.  Očakávané celkové príjmy sú na úrovni 8 531 067,- EUR a výdavky vo výške 8 530 743,- EUR, pričom pozostávajú z bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií.  
 Rozpočet na príjmovej stránke odzrkadľuje očakávania mestskej časti v oblasti predpokladaných zdrojov. V nich sú zahrnuté podielové dane, ostatné miestne dane, nedaňové príjmy, granty a transfery zo štátneho rozpočtu na výkon prenesených kompetencií štátnej správy, ako aj prostriedky z čerpaného úveru poskytnutého VÚB bankou schváleného v roku 2018 na realizáciu záverečnej etapy revitalizácie Malokarpatského námestia v súlade s uznesením miestneho zastupiteľstva mestskej časti.
Súčasťou predpokladaného výnosu dane z príjmu fyzických osôb  je aj príjem v rámci tzv. „solidarity“, čo je príspevok malým mestským častiam v zmysle platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy pri prerozdeľovaní príjmov hlavného mesta medzi rozpočet Bratislavy a rozpočty mestských častí. V oblasti nedaňových príjmov tvoria väčšinový podiel príjmy z administratívnych a iných poplatkov. V kapitálových príjmoch sú zahrnuté prostriedky plánované pre projekty mestskej časti.
Finančné prostriedky z predchádzajúcich rokov sú v rozpočte plánované vo výške 1 606 019,- EUR, tvorené dominantne príjmom z nájmu vyhradených parkovacích miest, nevyčerpaných získaných dotácií určených na už realizované investičné projekty, poplatku za rozvoj a prevodu prostriedkov z rezervného fondu vo výške 545 000,- EUR.

Starostlivosť o majetok dominovala

„Schválený rozpočet pre posledný rok tohto volebného obdobia vnímam ako zavŕšenie našich snáh o dobré hospodárenie mestskej časti. Toto volebné obdobie nie je obdobím odpredávania majetku, naopak, museli sme sa pasovať aj s výdavkami za súdne spory z minulosti, s nákladmi na protiepidemiologické opatrenia, no napriek tomu všetkému hodnotím uplynulé tri roky ako obdobie najintenzívnejšej starostlivosti o majetok mestskej časti, obdobie v ktorom boli nakumulované najvýznamnejšie zdroje a rezervy, ktoré spolu so získanými dotáciami a nenávratnými finančnými príspevkami tvoria zdroj na financovanie významných investičných zámerov v roku 2022,“ zhodnotil starosta Lukáš Baňacký.
 Vo všeobecnosti možno konštatovať, že vo výdavkovej oblasti je jednoznačne dominantnou oblasťou vzdelávanie, ktoré sa podieľa na celkových výdavkoch rozpočtu v objeme  33,27% a v pomere k bežným príjmov 57,81%. Kapitálové výdavky sú na rok 2022 rozpočtované v sume 3 575 614,- EUR, pričom najväčšou očakávanou investičnou aktivitou roku 2022 je plánovaný projekt: Rozšírenie kapacít ZŠ Malokarpatské námestie 1 v Bratislave – zmena dokončenej stavby s podporou externých zdrojov z podanej žiadosti o nenávratný finančný prípsevok. Táto aktivita má presah aj na rozpočtové obdobie roku 2023.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.