Zvyšovaniu poplatkov sa nevyhneme, budú však patriť k najnižším v meste

Zvyšovaniu poplatkov sa nevyhneme, budú však patriť k najnižším v meste

Dopady vládnych opatrení a pretrvávajúcej inflácie sčasti, žiaľ, pocítia aj rodičia detí v našej mestskej časti. Ich dôsledkom je totiž masívny výpadok príjmov samospráv. Tie v rámci svojich kompetencií zabezpečujú aj také dôležité úlohy, akými sú predprimárne vzdelávanie, činnosť školských klubov detí v základných školách či stravovanie detí a žiakov predškolských a školských zariadení. Bratislavské mestské časti aj ďalšie mestá a obce na Slovensku sú preto nútené pristupovať k úpravám jednotlivých poplatkov. Lamač však bude aj po vynútenom zvyšovaní poplatkov patriť k mestským častiam, ktoré ich majú najnižšie.

Jedným z bodov na januárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva bol aj návrh všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materských školách, v školských kluboch detí a zariadeniach školského stravovania, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Lamač. Toto nariadenie vstupuje do platnosti od 1. marca 2023. V roku 2022 sa základné sadzby poplatkov v materských školách zriadených mestskými časťami Bratislavy pohybovali od 23 do 90 eur mesačne. Aj napriek radikálnym úsporám vo svojich rozpočtoch, v roku 2023 už žiadna z mestských častí nedokáže zabezpečiť prevádzku materských škôl za nižší poplatok než 50 eur mesačne. Ani naša mestská časť nie je v tejto situácii schopná udržiavať súčasné ceny. Dôvodom pre zvyšovanie poplatkov je financovanie daňového bonusu na dieťa na úkor rozpočtu samospráv, ako aj prudko rastúce náklady. Napríklad povinné zvyšovanie miezd, ktoré štát obciam nekompenzuje, ale sú povinné k nemu pristúpiť, či rast cien energií a surovín na prípravu stravy. Nemáme však v pláne okresávať škôlky, naopak, minulý rok sme otvorili nové elokované pracovisko v lokalite Bory, kde ideme ešte viac navyšovať kapacity tak, aby sme pokryli dopyt rodičov. 

Rastú ceny aj suroviny

Pôvodná výška poplatku za materskú školu bola v Lamači 25 eur za mesiac. Po novom rodičia zaplatia za prvé dieťa 50 eur mesačne, za druhé dieťa 35 eur mesačne a za tretie a každé ďalšie dieťa 25 eur mesačne. V rámci hlavného mesta sa aj po zvýšení poplatkov držíme spodnej hranice, pričom zapájame odstupňovanie poplatkov podľa počtu detí. Na základnej škole úspešne funguje ranný aj poobedný Školský klub detí, ktorého prevádzka nám zo zákona nevyplýva. No žiadna samospráva nechce pristúpiť k rušeniu klubov, preto je jedinou možnosťou zvyšovanie poplatkov aj na tomto poli. V prípade ŠKD sa príspevok zvyšuje z 25 eur mesačne na 35 eur mesačne na žiaka. V prípade stravy je to opäť o náraste cien, energií, platov a surovín. V rámci školských jedální stúpli aj poplatky za réžiu. Z pôvodných 5 eur mesačne v materskej škole na 10 eur a v základnej škole z 10 eur mesačne na 15 eur za mesiac. Za samotnú stravu v materskej aj v základnej škole sa kvôli rastu cien potravín príspevok rodičov zvýši priemerne o 18, respektíve 16 eur mesačne. Na druhej strane rodinám rast cien kompenzuje aj rast mesačného daňového bonusu na dieťa, ktorý je od januára v sume 140 eur mesačne, ako aj rast rodinných prídavkov na dieťa na sumu 60 eur mesačne. Cudzí stravníci platili 52 eur mesačne v priemere. Po novom to bude 84 eur mesačne v priemere. Na januárovom zasadnutí miestneho zastupiteľstva sa schvaľoval aj návrh na voľbu členov komisií pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Lamač a delegovanie zástupcov zriaďovateľa do orgánov školskej samosprávy. Zoznam schválených členov komisií nájdete na stránke www.lamac.sk v sekcii samospráva – volení zástupcovia – odborné komisie.

Zvyšujeme príspevok na stravu pre seniorov

Výška stravného pre cudzích stravníkov v našej školskej jedálni stúpne od 1. marca na sumu 4,20 eur za obed. Počas zasadnutia miestneho zastupiteľstva však poslanci zároveň schválili aj valorizáciu príspevkov na stravovanie pre skupiny seniorov s najnižšími príjmami, ktorí sú zároveň odberateľmi stravy v našom zariadení. Pristúpili sme preto k navýšeniu príspevku na stravovanie v dvoch najnižších príjmových pásmach poberateľov starobných a invalidných dôchodkov. Ide o pásmo s výškou dôchodku do 386,79 eur, kde dochádza k zvýšeniu príspevku o 60 percent, zo súčasnej výšky 1,50 eur na 2,40 eur. V prípade druhého najnižšieho pásma s výškou dôchodku do 492,28 eur dochádza k nárastu výšky príspevku o 23 percent zo súčasnej výšky 90 centov na 1,10 eur. Súčasťou dodatku je aj úprava niektorých ustanovení, týkajúcich sa poskytovania jednorazovej finančnej pomoci v núdzi. Je totiž potrebné citlivo pristupovať k jednotlivým prípadom, najmä ak príjem žiadateľa veľmi tesne presahuje dvojnásobok sumy životného minima, čím možnosť získania príspevku stráca. Preto zavádzame možnosť rozhodovania o prípadoch hodných osobitného zreteľa – ľudovo povedané, prižmúrime oko v niektorých prípadoch a poskytneme potrebnú pomoc, aj keď žiadateľ nespĺňa podmienky, ktoré by mal. Tieto opatrenia predstavujú záchrannú sieť, aby sme aj v situácii s rastúcou infláciou vedeli pomáhať tej najzraniteľnejšej skupine obyvateľov.

Kto môže požiadať o finančný príspevok?
 
Žiadateľom o poskytnutie finančného príspevku je fyzická osoba s trvalým pobytom na území mestskej časti, ktorá si podá žiadosť na príslušnom tlačive. Na účely poskytovania príspevkov na daný kalendárny rok je rozhodujúca výška životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu platná od 1.júla predchádzajúceho roka, konkrétne na rok 2023 sa jedná o životné minimum vo výške 234,42 eur. Výška finančného príspevku na stravovanie pre poberateľov starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku je stanovená nasledovným spôsobom:

a) nepresahuje 1,65-násobok sumy životného minima, príspevok na jeden obed vo výške 2,40 EUR; 

b) presahuje 1,65-násobok sumy životného minima, ale zároveň nepresahuje 2,1-násobok sumy životného minima, príspevok na jeden obed vo výške 1,10 EUR; 

c) presahuje 2,1-násobok sumy životného minima, ale zároveň nepresahuje 2,57-násobok sumy životného minima, príspevok na jeden obed vo výške 0,80 EUR; 

d) presahuje 2,57-násobok sumy životného minima, ale zároveň nepresahuje 2,7-násobok sumy životného minima príspevok na jeden obed vo výške 0,50 EUR.

 

Rozpočet na rok 2023 je mierne prebytkový
Poslanci miestneho zastupiteľstva v januári schválili rozpočet mestskej časti Bratislava-Lamač na roky 2023-2025. Ten vychádza z hospodárenia predchádzajúceho obdobia, plánovaných projektov a aktivít roku 2023 ako aj z prognóz ministerstva financií o vývoji dani z príjmov fyzických osôb a celkovej ekonomiky Slovenskej republiky.
 Koncom minulého roka vláda schválila zákony, ktoré výrazne ovplyvnili fungovanie samospráv. V prípade našej mestskej časti sme prišli o 200 000 až 250 000 eur, s ktorými sme pôvodne počítali. Toto odkrojenie z financií nás kruto zasiahlo a reflektuje to aj rozpočet a opatrenia, ktoré sme nútení prijímať.
Celkový rozpočet je zostavený ako mierne prebytkový. Očakávané celkové príjmy sú na úrovni 9 586 335 eur a výdavky vo výške 9 585 406 eur, pričom pozostávajú z bežného rozpočtu, kapitálového rozpočtu a finančných operácií.Vo všeobecnosti možno konštatovať, že vo výdavkovej oblasti je jednoznačne dominantnouoblasťou vzdelávanie.
 „Z môjho pohľadu je dôležité, že čo sa týka najväčšieho projektu prístavby základnej školy, zohľadňuje nenávratný príspevok, ktorý bol získaný vďaka aktivitám miestneho úradu a poslancov. Zároveň je dôležité, že zapája najmä interné zdroje, ktoré boli usporené v minulosti a ktoré uprednostňuje pred cudzími zdrojmi, úvermi a podobne. Oceňujem, že nedochádza k zadlžovaniu napriek tomu, že ide o pomerne rozsiahly projekt. Návrh rozpočtu zahŕňa aj zohľadnenie inflácie a taktiež rôzne zásahy štátu, ktoré jednoznačne vplývajú na príjmy aj výdavky a množstvo úsporných opatrení, ktorými miestny úrad aj poslanci zodpovedne pristupujú k našim financiám. Na druhej strane, tento návrh neráta s novým úverovým zaťažením ani s ďalším odpredajom majetku,“ vyjadril sa vo svojom stanovisku miestny kontrolór Andrej Bachar, ktorý návrh odporučil schváliť.

Rozpis významných kapitálových výdavkov schválených v rozpočte na rok 2023

Triedenie výdavkov podľa jednotlivých programov umožňuje hodnotiť rozpočtové výdavky podľa jednotivých oblastí a určených priorít. Programovú štruktúru tvorí 12 programov.


.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.