Developer navrhuje jednoduché pozemkové úpravy na Boroch

V katastrálnom území Lamač sa nedávno rozbehlo zisťovanie záujmu o jednoduché pozemkové úpravy. Keďže sa toto konanie priamo dotýka aj mnohých Lamačanov, prinášame vám informácie, ktoré sú spojené s týmto projektom. Na otázky, o procese  a jeho význame pre danú lokalitu, odpovedali Mgr. Michal Rehák, zástupca investora projektu, spoločnosti Bory, ktorá patrí do portfólia developerskej spoločnosti Penta RealEstate a Ing. Martin Zaťko, zástupca zhotoviteľa projektu, spoločnosti Agrocons Banská Bystrica.

Prečo ste sa rozhodli požiadať Okresný úrad o začatie jednoduchých pozemkových úprav?
M. Rehák: Dôvodom jesúčasná rozdrobenosť pozemkov – pozemky majú zlý tvar, sú úzke, dlhé, dopravne neprístupné, často s mnohými spoluvlastníkmi či neznámymi vlastníkmi, a to zásadnekomplikujenakladanie s pozemkami ako aj realizáciu rozvojových zámerov v území. Ako investor sme v lokalite dlhodobo aktívni a naším cieľom je aj naďalej územie plnohodnotne rozvíjať. Realizáciou pozemkových úprav je možné súčasný nepriaznivý stav zmeniť a pozemky usporiadať do súvislých a prístupných plôch. Takto scelené a dopravne sprístupnené pozemky prinesú mnohé výhody aj ostatným vlastníkom v území, môžuich stavebne využiť, napríklad na výstavbu rodinných domov, prípadne ich podstatne jednoduchšie predať.

O akéveľkéúzemieide?
M. Rehák: Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Lamač sa týka parciel v celkovej výmere 997 078 metrov štvorcových.Vzhľadom na veľkosť územia ako aj komplikované vlastnícke vzťahy považujeme jednoduché pozemkové úpravy za najvhodnejší nástroj na usporiadanie vlastníckych vzťahov v lokalite.

V akej fáze sa projekt nachádza a koľko by mal celý projekt trvať?
M. Zaťko: Aktuálne sa projekt pozemkových úprav nachádza vo fáze prípravného konania. V rámci prípravného konaniaOkresný úradzisťuje záujem vlastníkov o začatie pozemkových úprav, ale aj schopnosť investora financovať náklady súvisiace s projektom alebo súlad budúceho využitia pozemkov s platným územným plánom.
Po zhodnotení výsledkov prípravného konania vydá Okresný úrad rozhodnutie, ktorým začatie projektu pozemkových úprav zamietne alebo povolí. Zákonnou podmienkou na začatie projektu pozemkových úprav je súhlas vlastníkov, ktorí vlastnia najmenej 50% výmery pozemkov v riešenom území.
Celý projekt pozemkových úprav trvá štandardne 3-5 rokov, v závislosti od trvania správnych úkonov.

Aké úlohy má v procese pozemkových úprav občan, ktorý v obvode projektuvlastní pozemok?
M. Zaťko: Zo strany vlastníka pozemkov sa počas projektu nevyžaduje iniciácia akejkoľvek komunikácie. Priebeh projektu je riadený zákonom a správnym poriadkom. Komunikácia s vlastníkmi je iniciovaná zo strany Okresného úradu. Na druhú stranu sa v projekte vyžaduje ich súčinnosť po oslovení Okresným úradom. Tá zahŕňa najmä ich vyjadrovanie sa k návrhom v rámci jednotlivých fáz projektu či podávanie námietok, na ktoré majú vlastníci právo.
Odporúčame teda vlastníkom skontrolovať si súlad adresy ich trvalého bydliska s adresou trvalého bydliska evidovanou v katastri nehnuteľností. 

Viete garantovať, že proces jednoduchých pozemkových úprav, si nevyžiada žiadne náklady zo strany vlastníkov pozemkov?
M. Zaťko: Jednoznačne áno. Všetky náklady v súvislosti s projektom pozemkových úprav znáša v tomto prípade, z vlastnej iniciatívy, investor projektu.Celý proces pozemkových úprav preto nepredstavuje pre vlastníkov žiadne náklady.

Ako budú z projektupozemkových úpravbenefitovať súčasní vlastníci pozemkov?
M. Rehák: Hlavným pozitívom je scelenie rozdrobenýchpozemkov a spoluvlastníckych podielov, úprava tvaru pozemkova ich dopravné sprístupnenie cez vytvorenie cestnej infraštruktúry v území.Vlastníci týmto získajú možnosť lepšieho nakladania s pozemkami, z čoho vyplýva aj zvýšenie ich trhovej hodnoty.
Výrazným benefitom pre vlastníkov je aj to, že na vytvorenie hlavnej cestnej siete v území poskytneme pozemky v našom vlastníctve. Štandardne, v zmysle zákona, prespievajú na vytvorenie ciest z výmery svojich pozemkov všetci vlastníci, pričom tento príspevok často prekročí 15% z výmery pozemkov vlastníka v riešenom území. Vlastník tak z projektu pozemkových úprav vystúpi v rovnakej výmere ako do projektu vstúpil.

Akú majú vlastníci pozemkov garanciu, že projekt prebieha v zmysle zákona? Aký je vplyv investora na priebeh projektu?
M. Zaťko: Investor je účastníkom projektu pozemkových úprav a do projektu vstupuje so svojou výmerou pozemkov podľa stavu evidovaného v katastri nehnuteľností.Nemá žiadne špeciálne postavenie, zákon o pozemkových úpravách nahliada na každého účastníka pozemkových úprav rovnako.Na jeho dodržiavanie dohliada správny orgán -Okresný úrad, ktorý je garantom celého projektu, celý proces riadi, vydáva rozhodnutia. Nejedná sa teda o vzťah „súkromný investor – vlastník“, ale o vzťah „štát – vlastník“ so všetkými právami a povinnosťami z toho plynúcimi.
Všetky návrhy v rámci projektu pozemkových úprav sú dôsledne prerokované s vlastníkmi, ktorí môžu voči nim vzniesť oprávnené námietky.Zákonnou podmienkou schválenia nového usporiadania pozemkov a vykonania projektu jednoduchých pozemkových úprav je súhlas vlastníkov, ktorí vlastnia najmenej dve tretiny výmery pozemkov v riešenom území.

Akými princípmi sa pri procese JPÚ riadite?
M. Rehák: Najdôležitejším princípom je pre nás transparentnosť celého projektu a otvorená komunikácia s vlastníkmi pozemkov. Záleží nám na tom, aby mali účastníci projektu možnosť získať odpovede na akékoľvek otázky, ktoré im pomôžu rozhodnúť sa, či s realizáciou pozemkových úprav súhlasia alebo nie. Pre vlastníkov tiež pripravujeme informačnú webstránku www.jpurakyty.sk so všetkými podrobnosťami o projekte pozemkových úprav a možnosťou klásť dotazy cez jednoduchý formulár. Stránku plánujeme spustiť do konca roka 2023.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.