Prečo sa vyhlasujú verejné súťaže?

Prečo sa vyhlasujú verejné súťaže?

Najskôr lekáreň, teraz kvetinárstvo... Z akého dôvodu pri výbere potenciálneho nájomcu týchto nebytových priestorov vyhlasovala  MČ Bratislava-Lamač  obchodné verejné súťaže? Aké pravidlá, zásady platia pre prenájom nebytových priestorov, pozemkov, budov, stavieb, ktoré sú vo vlastníctve MČ alebo ich má MČ zverené od hlavného mesta SR Bratislavy ?

MČ musí so svojim majetkom hospodáriť tak, aby to bolo účelné, hospodárne a efektívne. Je možné, aby MČ a jej orgány nakladali s majetkom MČ na základe voľnej úvahy? Starostlivosť o majetok MČ, rovnako ako nakladanie s ním, je napĺňaním verejného záujmu pri výkone činnosti MČ. Prečo je so zmluvným nakladaním s majetkom  MČ (prevodom vlastníckych práv a s prenájmom) spojená taká administratíva? 
Od 1.11.2023 nadobudla účinnosť novela zákona o majetku obcí, z ktorej je zrejmý úmysel zákonodarcu smerujúci k transparentnejšiemu a hospodárnejšiemu nakladaniu s majetkom obcí. Nakladanie s majetkom obcí  je spojené s verejnoprávnou administratívnou reguláciou podmienenou verejným záujmom. Súčasná právna úprava nakladania s majetkom obcí je prísna. Znamená to, že MČ automaticky zvýši nájomné, aby naplnila príjmovú položku rozpočtu? Aké sú nové pravidlá predaja a nájmu obecného majetku? Má v nich svoje miesto aj zdravý rozum? Mestská časť v zmysle novely zákona po majetku obcí upravila zásady hospodárenia a nakladania s vlastným majetkom  a majetkom zvereným do správy Hlavným mestom SR Bratislava. 
Zákon stanovuje prípustné formy zmluvného prevodu vlastníctva
Čo to teda znamená? Vo všeobecnosti sú zákonom stanovené tri prípustné formy zmluvného prevodu vlastníctva majetku obcí. Ak mestská časť predáva alebo prenajíma majetok, musí sa riadiť zákonom a novelizovanými zásadami. Pri predaji nehnuteľného majetku musí MČ najskôr zverejniť svoj zámer a následne uplatniť jednu z troch zákonom prípustných súťažných foriem  prevodu vlastníctva  majetku, ktorými sú obchodná verejná súťaž, dobrovoľná dražba alebo priamy predaj do všeobecnej hodnoty predávaného majetku nie vyššej, ako 40 tis. EUR záujemcovi, ktorý ponúkne najvyššiu cenu. Dôvodom pre automatické predĺženie nájmu nebytového priestoru tomu istému nájomcovi by nemala byť len skutočnosť, že nájomca  priestory doteraz užíval a riadne si plnil zmluvné podmienky, vrátane platenia nájomného. Ak konkrétny prípad nájmu nespĺňa podmienky dané zákonom a zásadami pre uplatnenie postupu z dôvodu hodného osobitného zreteľa, prenajať majetok je možné prostredníctvom súťažných foriem - obchodnou verejnou súťažou alebo priamym predajom. Novela zákona zásadným spôsobom mení úpravu prevodu majetku a nájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Používanie tohto dôvodu prevodu majetku alebo nájmu bolo v minulosti obcami často zneužívané. Obce v minulosti využívali takmer výlučne inštitút dôvod hodný osobitného zreteľa a vylúčili tým súťažné formy pri prevode a prenájme svojho majetku. 
Podľa súčasnej právnej úpravy dôvod hodný osobitného zreteľa musí byť riadne zdôvodnený  spolu s odvolaním sa na konkrétny bod zásad. MČ je povinná prenechať svoj majetok do nájmu najmenej za také nájomné, za aké sa v tom čase a na tom mieste obvykle prenechávajú do nájmu na dohodnutý účel veci toho istého druhu alebo porovnateľné veci. Zákon obsahuje výnimky, kedy MČ nie je povinná využiť pri predaji alebo prenájme niektorú zo súťažných foriem. Tieto zákonné výnimky, na rozdiel od výnimiek podľa zásad nezohľadňujú regionálne rozdiely. Jedná sa napríklad o prípady, kedy MČ vykonáva činnosti pri výkone samosprávy v súlade so zákonom o obecnom zriadení.
Cieľom zmien zákona  bolo dosiahnuť, aby sa obce pri nakladaní so svojim majetkom, ktorého prioritný účel použitia je zabezpečenie výkonu samosprávy obce a verejnoprospešných účelov, správali ako dobrý hospodár a z prevodu alebo z prenájmu majetku obce dosiahli najmenej trhové ceny (okrem zákonných výnimiek).
ALEXANDRA KRIŠŠOVÁ

Ak vás táto téma zaujíma, Antonín Masaryk pre vás pripravil rozsiahlejší materiál, ktorá nájdete na tomto linku.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.