Tepelné hospodárstvo – Lamač dopláca na chyby z minulosti

Tepelné hospodárstvo – Lamač dopláca na chyby z minulosti

Platby za vykurovanie a teplú vodu tvoria v bytových domoch niekedy až polovicu z mesačných zálohových platieb. Snaha otvoriť dlhodobo diskutovanú, no doposiaľ nevyriešenú, problematiku tepelného hospodárstva prišla až v tomto volebnom období.
 V roku 2020 padol dôležitý rozsudok súdu, vďaka ktorému mohla naša mestská časť začať vyjednávať lepšie podmienky. Súd uznal nárok mestskej časti a priznal vyššie nájomné, ktoré bolo uhradené aj spätne zo strany nájomcu.
 Podľa najnovších informácií stúpnu domácnostiam v roku 2022 mesačné náklady na teplo. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) vydal rozhodnutie týkajúce sa Lamača, podľa ktorého bude výsledná cena tepla v roku 2022, vzhľadom na vyššie náklady na nákup zemného plynu, značne vyššia. A to už je dôvod na pátranie po tom, ako z tejto šlamaštiky von. 

 Starosta Lukáš Baňacký: „Doplácame na chyby z roku 2005.“ 
Najvýznamnejším majetkom našej mestskej časti v roku 2005 bola sústava na výrobu a centrálne zásobovanie teplom a teplou úžitkovou vodou. „Práve vtedy došlo k prijatiu uznesenia vtedajším zastupiteľstvom a následným krokom, ktoré sú dôvodom, prečo dnes nevieme vplývať na to, aké ceny tepla sú účtované odberateľom napojeným na centrálne zásobovanie, medzi ktorých patrí aj mestská časť a naše školy,“ vysvetľuje starosta Lukáša Baňacký na úvod nášho rozhovoru.
Prečo je tepelné hospodárstvo a vysoké ceny za teplo v Lamači takým problémom?
Obyvatelia sa na ceny tepla pravidelne pýtajú mňa a niektorých poslancov. Dobre viem, že vysoká cena tepla – obzvlášť teraz, po masívnom zdražovaní energií –sa pre Lamačanov stáva čoraz väčším problémom, ktorý túžia vyriešiť. Zdôrazňujem však, že je potrebné si uvedomiť, že – nakoľko volení zástupcovia našej mestskej časti dali v minulosti celú infraštruktúru do nájmu – samospráva stratila reálny vplyv na prevádzkovanie centrálneho zásobovania teplom. Je to ako keby sme prevádzkovateľovi obchodu, ktorému sme dali do prenájmu priestor predajne, chceli určovať, aké ceny si má účtovať. V súčasnej pozícii nemôžeme do podnikania súkromnej firmy zasahovať. Neteší nás to, ale tu koná jedine ÚRSO a mestská časť sa o to, bohužiaľ, postarala svojimi nerozvážnymi krokmi v roku 2005.
Čo hrozí našej mestskej časti pri konzervovaní súčasného stavu?
V Lamači nebola jasná stratégia zvyšovania účinnosti výroby a distribúcie tepla, čo rovnako považujem za obrovskú chybu. Práve tento fakt má totiž za následok situáciu, v ktorej nám reálne hrozí, pokiaľ sa nám dnes nepodarí dodatočne dobehnúť toto zaostávanie, že tu po niekoľkých rokoch budeme mať znehodnotený majetok a budeme môcť len smutne konštatovať, že Lamač nedokázal zmysluplne rozvíjať a zhodnocovať svoje imanie. Stále považujem centralizované dodávanie tepla za dobrý model ako spĺňať rastúce požiadavky na zvyšovanie účinnosti a zapájanie obnoviteľných zdrojov do procesu výroby tepla a teplej úžitkovej vody (TÚV). Nakoniec riešenia a trendy nielen zo škandinávskych krajín, ale aj z Holandska či Nemecka, tento môj názor len potvrdzujú. Je ale potrebné naštartovať modernizačné trendy , ku ktorým nás zaväzuje európska legislatíva a od tohto roku aj národná legislatíva. Pripomienkovanie novely zákona o tepelnej energetike sa skončilo a podľa všetkého v lete vstúpi do účinnosti novela , ktorá bude striktne stanovovať požiadavky a lehoty na dosahovanie účinnosti pri výrobe tepla a teplej úžitkovej vody.
Prevádzkovateľ – spoločnosť BES s.r.o sa chystá na modernizáciu rozvodov. Bude to pre nás výhodné?
Je nevyhnutné si uvedomiť, že aj plánovaná modernizácia vplýva na výšku ceny tepla. Ak mám pocit, že súčasný prevádzkovateľ neobstaráva vstupy efektívne, mám mu vari dať bianko súhlas na realizáciu investície za akúkoľvek cenu? Od prevádzkovateľa centrálneho zásobovania teplom preto očakávam, popri jasnej stratégii modernizácie a zvyšovania účinnosti, aj presný položkovitý rozpočet celej investičnej akcie. Takýto dokument mi však doposiaľ nebol doručený...
Lamačania sa obávajú aj potenciálneho ohrozenia dodávok tepla. Je dôvod na takéto obavy?
 Kým nedôjde k celkovým výmenám rozvodov, tak má, samozrejme, prevádzkovateľ sústavy povinnosť odstraňovať vzniknuté poruchy na vedení. Dodávka tepla a TÚV obyvateľom by preto nemala byť ohrozená.

Stanovisko miestneho kontrolóra Andreja Bachara
 Ľudia v Lamači sa v tejto dobe boja neúmerného navyšovania cien tepla. Pýtajú sa miestneho úradu, poslancov, aj mňa, prečo sú avizované ceny v Lamači za teplo tak vysoké.
 Viete, pre mňa ako kontrolóra je dôležitá transparentnosť v každom konaní. Rozumiem, že spoločnosť BES, s. r. o. si vykonáva svoju činnosť samostatne ako obchodný subjekt, a teda väčšina jej činností spadá do obchodného tajomstva alebo ich je povinná zdôvodňovať Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. A to platí aj pri stanovovaní ceny tepla pre obyvateľov.
 Obyvatelia Lamača na základe na mňa smerovaných dotazov by ocenili zverejnenie aspoň základných údajov, napríklad o dodávateľoch plynu, o spôsobe ich výberu s cieľom obstarať ho čo najvýhodnejšie a podobne. Uistilo by ich to v pocite, že je o nich dobre postarané a za korektnú cenu. Samotná zmluva s dodávateľom tepla z pohľadu jej koncipovania je skôr ponímaná ako nájomná zmluva a oprávňuje Lamač teda len ku obmedzeným možnostiam nahliadania do interných procesov.
 Z roka na rok je vyvíjaný vyšší tlak verejnosti na otvorenosť a transparentnosť samospráv, na čo svojimi krokmi pozitívne reaguje aj naša mestská časť a očakávania obyvateľov sú rovnaké aj na mestské podniky alebo hlavných dodávateľov samospráv, a to bez ohľadu či je to z právneho pohľadu pre partnera povinné.
 Preto je vnímané časťou obyvateľov Lamača za najvhodnejšie obstarávanie vstupných nákladov na teplo a nákladov na rekonštrukcie a údržbu rozvodov tepla zo strany spoločnosti BES, s. r. o., ako jednu z významných položiek nákladov domácností, formou transparentného verejného obstarávania, čím by sa dosiahli čo najvýhodnejšie podmienky a rozplynuli sa akékoľvek pochybnosti.

 

Niekoľko otázok sme položili aj konateľovi spoločnosti BES s.ro., ktorá nám dodáva teplo, Andrejovi Vereskému.

Zvyšovanie cien energií je jedna z najviac rezonujúcich tém v celej spoločnosti. Ako sa zvýšené ceny vstupov premietli do ekonomiky tepelného hospodárstva v Lamači?
Ceny energií sa, samozrejme, premietli priamo úmerne aj do ceny tepla. Pokiaľ je priaznivý vývoj cien energii, prejaví sa to aj v cene tepla priaznivo a, bohužiaľ, aj naopak, ako je tomu dnes. Cena tepla sa navýšila priamo úmerne v závislosti od rastu ceny plynu. Naproti tomu, priaznivý vývoj ceny plynu, ktorý bol  v  roku 2020,ovplyvnil cenu tepla v roku 2021 a vďaka tomu môžu odberatelia očakávať v marci tohto roku pri vyúčtovaní tepla za rok 2021 preplatky. Naša spoločnosť odhaduje výšku preplatkov, ktoré bude vyplácať spoločenstvám vlastníkov bytov a iným odberateľom z nebytového sektoru vo výške celkom cca  180 000,- EUR. Presné číslo však budeme mať až v marci tohto roku 2022.
Bolo podľa vás možné spraviť viac pre obstaranie nižšej ceny zemného plynu?
Bohužiaľ nie, pretože nikto neočakával plynovú krízu a s tým súvisiaci dramatický nárast cien zemného plynu na burze. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví každoročne stanovuje možnú výšku ceny nakupovaného plynu pre teplárenské spoločnosti, ktorých výšku stanovuje na základe aktuálneho vývoja cien plynu na burze. My sme v roku 2021 po stanovení ceny plynu ÚRSOm pre rok 2022 okamžite reagovali a obstarávanie plynu uzatvorili. Na akékoľvek špekulatívne vyčkávanie v roku 2021 by sme veľmi doplatili, keďže trend bol len rastúci.
Zvýšené ceny za teplo sú znepokojujúcou správou pre obyvateľov. Je možné dosiahnuť úspory, ktoré by aspoň čiastočne kompenzovali vysokú cenu za kilowatt hodinu dodaného tepla?
Určite áno. Na úspory sa zameriavame na našej strane ako dodávateľa tepla a úspory sú stále možné aj na strane odberateľa. Plánované nové rozvody, ktoré sú už v stave riešenia na stavebnom úrade, prinesú úsporu v kvalite prenosu tepla v rozvodnom systéme, už na ceste k zákazníkovi. Plynová kríza nám nedala uspokojiť sa len s touto plánovanou rekonštrukciou, a preto sme v štvrtom kvartáli 2021 začali tvrdo pracovať na riešení čiastočnej nezávislosti od zemného plynu, náhradou za obnoviteľný zdroj tepla. V prípade rozdelenia výroby tepla z plynu a obnoviteľného zdroja energii dosiahneme diverzifikáciu palivovej základne a zároveň zníženie ceny vstupného paliva. Zároveň tým sledujeme ekologickú stránku veci, kedy sa využívajú zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú v priebehu ich využívania, čo je zároveň podmienka európskej únie, ktorú budeme musieť do roku 2025 bez ohľadu na čokoľvek naplniť.
Vaša spoločnosť pripravuje výmenu rozvodov tepla, aký je harmonogram prác?
Rekonštrukcia rozvodov výmenou za nové musí prebiehať výhradne mimo vykurovacej sezóny, to znamená v letných mesiacoch jún, júl, august. Jedna letná sezóna je pomerne krátka doba na taký veľký rozsah prác, ale nie je to nerealizovateľné. Zatiaľ sme rozdelili rekonštrukciu na 3 samostatné celky, ktoré môžu byť realizované súbežne, alebo v samostatných etapách. V súčasnosti sme vo fáze vybavovania stavebného povolenia. V závislosti od termínu získania stavebného povolenia budeme môcť určiť bližší harmonogram prác výstavby a aj to, či dané dielo budeme realizovať celé v jednom roku, alebo ho rozdelíme na dve či tri mimo vykurovacie sezóny. V prípade úspešného získania právoplatného stavebného povolenia do konca februára, je naším zámerom zahájiť realizáciu výmeny rozvodného systému už tento rok.
Ako sa táto investícia následne premietne do cien tepla?
Investíciou do nového rozvodného systému vnikne na jednej strane náklad, no na stane druhej úspora na každoročných havarijných opravách rozvodného systému, ako aj úspora na stratách, ktoré dnes vznikajú v  starých rúrach rozvodného systému. V prípade skorej realizácie projektu efektívnej alternatívy výroby tepla z obnoviteľných zdrojov, vieme čiastočne stlmiť následky plynovej krízy pri zníženej cene vstupného paliva, a tak dosiahnuť celkovú cenu tepla na nižšiu úroveň ako je dnes.  

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.